เอกสารดาวน์โหลด

สำนักวิชาการและวางแผน

เอกสารสำหรับดาวน์โหลดต่างๆ

1. ข้อบังคับวิทยาลัยทองสุข  (คลิกดูรายละเอียด)
2. ระเบียบวินัยนักศึกษา  (คลิกดูรายละเอียด)
3. ระเบียบการแต่งกายของนักศึกษา  (คลิกดูรายละเอียด)
4. บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา (คลิกดูรายละเอียด)