ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ห้อง ประชุม 109

        สำนักวิชาการและวางแผน ร่วมกับ สำนักบริหาร ได้จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ือสาร(ict) วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ห้อง ประชุม 109 วิทยาลัยทองสุข ให้กับบุคลาการและเจ้าหน้าที่ได้มีความรู้เพื่มขึ้นและสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียนให้กับนักศึกษาได้ โดยโครงการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พรจิต อรัณยกานนท์ อธิการบดี และคุณหญิง ดร.ณัษฐนน ทวีสิน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการเปิดโครงการนี้