ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น.

            โครงการศึกษาดูงาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการนำทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ปราชญ์ชาวบ้าน ระบบนิเวศน์ มัคุเทศก์น้อย โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ ณ สำนักงานเขตบางขุนเทียน วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น. นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน พร้อมด้วยผู้บริหารเขตฯให้การต้อนรับ คุณหญิง ดร.ณฐนนท ทวีสิน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิทยาลัยทองสุข พร้อมด้วยคณะนักศึกษานานาชาติและคณะบริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 40 คน เข้าศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงนำทฤษฎีสู่การปฏิบัติ พบปราชญ์ชาวบ้านนายสุพร วงศ์จินดา เรีัยนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ปั่นจักยานเยี่ยมชมโครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชาเรียนรู้ ระบบนิเวศวิทยาป่าชายเลนโดยมีมัคคุเทศน์น้อยโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์
(คลิกดูภาพกิจกรรม