บุคคลากร

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

คุณหญิง ดร.ณัษฐนนท ทวีสิน

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ธรรศพงศ์ วงษ์สวัสดิ์

ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและวางแผน

บุคลากร

อาจารย์รวิสุดา เทศเมือง

หัวหน้าหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

เจ้าหน้าที่