ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรสาธารณสุข วิทยาลัยทองสุข ได้ลงชุมชนและจัดโครงการให้ความรู้เรื่อง “สิ่งแวดล้อมกับชุมชน”

โครงการ  “สิ่งแวดล้อมกับชุมชน”

                 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรสาธารณสุข วิทยาลัยทองสุข ได้ลงชุมชนและจัดโครงการให้ความรู้เรื่อง “สิ่งแวดล้อมกับชุมชน” เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่สังคม ณ ชุมชนร่วมเกื้อ เขตทวีวัฒนา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2556 โดยมี อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้