ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

โครงการบริการวิชาการ “มือสะอาดปราศจากโรค ครั้งที่ 2”

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยทองสุข

ได้จัดโครงการบริการวิชาการ มือสะอาดปราศจากโรค ครั้งที่ 2

ในวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557   เวลา 08.00 – 16.00 น.

 

ณ ตลาดรัฐประชา สนามหลวง 2