ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาราชบัณฑิตยสถาน ครบ 80 ปี

ประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาราชบัณฑิตยสถาน ครบ 80 ปี

เรื่อง อาหารกับชีวิต : การจัดการอาหารตลอดจนโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

 ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ (แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว) กรุงเทพมหานคร