ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

22 กุมภาพันธ์ 2558

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ได้จัดพานักศึกษาไปศึกษาดูงาน โครงการอนามัยชุมชนกับการส่งเสริมสุขภาพ

วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์  2558

 

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบางปูใหม่ อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ