บุคลากร

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

อาจารย์เบญจพร ทองมาก

รักษาการคณบดี คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.ภก.จิรเดช มูลรัตน์

อาจารย์ประจำคณะ

อ.วสันต์ เวียนเสี้ยว

อาจารย์ประจำคณะ

อ.ธัญลักษณ์ กาวิชา

อาจารย์ประจำคณะ

อ.รัชนีพรรณ วังสาร

อาจารย์ประจำคณะ

เลขานุการคณะ

นางสาวจันทร์จิรา พรมอินทร์

เลขานุการคณะ