ปรัชญา วัตถุประสงค์

ปรัชญา
     “มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม ด้วยจริยธรรม สรรค์สร้างสังคม”

ปณิธาน
     คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ มุ่งมั่นเพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญศาสตร์ทางด้านสาขาสาธารณสุขศาสตร์และเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์
     ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางวิชาการและวิชาชีพ ให้มีคุณวุฒิ คุณภาพ และคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าทรัพยากรมนุษย์ให้แก่สังคม

เป้าหมายและวัตถุประสงค์

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคติดต่อ ตลอดจนการประยุกต์แนวคิด การรักษาเบื้องต้นในการจัดการสุขภาพ
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการบริหารงานสาธารณสุข และอานามัยสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง
3. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนางานสาธารณสุข
4. ผลิตบัณฑิตที่มีความสารถในการใช้ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาสากล เพื่อสืบค้นข้อมูล นักศึกษาค้นคว้า หาความรู้ทางสาธารณสุข
5. บัณฑิตสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่นักสาธารณสุขอย่างมี คุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
6. บัณฑิตรู้จักหน้าที่และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ
7. บัณฑิตมีจิตสำนึกในการให้บริการ เคารพในศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อื่น

พันธกิจ
 ผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้ความสารถและความเข้าใจพัฒนาวิชาชีพสาธารณสุข เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ประเทศชาติ