ประวัติ

ประวัติความเป็นมา
      
        วิทยาลัยทองสุข สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุมศึกษาได้ตั้งตั้งคณะวิทยาศาสตร์สุข หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นมา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบและเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่
14กันยายน 2552 จากนั้นสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้รับรองมาตรฐานเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2553ได้ผลิตบัณฑิตไปรับใช้สังคมจนตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 จนถึงปัจจุบันโดยเปิดสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย และได้มีการปรับปรุงหลักสูตรดังนี้

 
การปรับปรุงหลักสูตรครั้งที่ 1 ในปีการศึกษา 2555 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเข้าสู่หลักสูตร TQF มีการปรับหน่วยกิตจาก 137 หน่วยกิต เป็นจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 139 หน่วยกิต และเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556


          การปรับปรุงครั้งที่ 2 ในช่วงปีการศึกษา 2558 เนื่องจากการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการและวิชาชีพของสังคมประเทศชาติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และมีคุณภาพในการประกอบวิชาชีพสาธารณสุข พร้อมทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ได้มีนโยบายให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตรในวิทยาลัย เพื่อให้ทุกๆ หลักสูตรมีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์แต่ละสาขาวิชา ทางหลักสูตร จึงมีการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรขึ้นในช่วงปีการศึกษา 2558 เพื่อดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ.2559 มีการปรับหน่วย กิตจาก 139 หน่วยกิต เป็นจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต  โดยสภาการสาธารณสุขชุมชนเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา รับทราบและให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้แล้วเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560