การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง คณะบริหารธุรกิจ

- แผนบริหารความเสี่ยง ของคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยทองสุข ประจำปีการศึกษา 2556  -->คลิกดู


หน้าที่คณะกรรมการความเสี่ยง

โดยให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
  ๑. ร่วมกันกำหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
  ๒. กำหนดและเข้าร่วมการประชุมเพื่อร่วมกันกำหนดประเด็นความเสี่ยง
  ๓. ร่วมกันวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายของหน่วยงาน/คณะ
  ๔. ดำเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง
  ๕. ร่วมกันจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง โดยกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรในหน่วยงาน/คณะ และดำเนินการตามแผน
  ๖. ดำเนินการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานสรุปผลความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดำเนินงาน
  ๗. ร่วมกันพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการจัดการ รวมทั้งความเสี่ยงใหม่จากนโยบาย เพื่อดำเนินการปรับแผนและวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป