สาขาวิชาการตลาด

หลักฐานอ้างอิงสาขาการตลาด

ประกันคุณภาพการศึกษาปี 2559

ประกันคุณภาพการศึกษาปี 2560

ประกันคุณภาพการศึกษาปี 2561