งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ปี 2560

องค์ประกอบที่  1  การผลิตบัณฑิต 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
 
เอกสารหมายเลข 1.1-01
 
เอกสารหมายเลข 1.1-02
 
เอกสารหมายเลข 1.1-03
 

1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
 
เอกสารหมายเลข 1.2-01

1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
 

1.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
 
เอกสารหมายเลข 1.4-01
 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 
เอกสารหมายเลข 1.5-01 
 
เอกสารหมายเลข 1.5-02
 
เอกสารหมายเลข 1.5-03
 
เอกสารหมายเลข 1.5-04
 
เอกสารหมายเลข 1.5-05
 
เอกสารหมายเลข 1.5-06
 
เอกสารหมายเลข 1.5-07
 
เอกสารหมายเลข 1.5-08
 
เอกสารหมายเลข 1.5-09
 


1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 
เอกสารหมายเลข 1.6-01 
 
เอกสารหมายเลข 1.6-04 
เอกสารหมายเลข 1.6-05
 


องค์ประกอบที่  2  การวิจัย
 
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
 
 เอกสารหมายเลข 2.1-01
เอกสารหมายเลข 2.1-2.2 
เอกสารหมายเลข 2.1-02 
เอกสารหมายเลข 2.1-03

เอกสารหมายเลข 2.1-04

เอกสารหมายเลข 2.1-05
 
เอกสารหมายเลข 2.1-06
เอกสารหมายเลข 2.1-07 
เอกสารหมายเลข 2.1-08
 
เอกสารหมายเลข 2.1-09
 
 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
   

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
 

องค์ประกอบที่  3  การบริการวิชาการ
 
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
 
เอกสารหมายเลข 3.1-01
 
เอกสารหมายเลข 3.1-02
 
เอกสารหมายเลข 3.1-04 
เอกสารหมายเลข 3.1-06 
เอกสารหมายเลข 3.1-08
 
เอกสารหมายเลข 3.1-09
เอกสารหมายเลข 3.1-10
เอกสารหมายเลข 3.1-11
เอกสารหมายเลข 3.1-12
เอกสารหมายเลข 3.1-13 


องค์ประกอบที่  4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 
4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 
เอกสารหมายเลข 4.1-01
 
เอกสารหมายเลข 4.1-02
  
เอกสารหมายเลข 4.1-03
  
เอกสารหมายเลข 4.1-04
  
เอกสารหมายเลข 4.1-05
 
 
เอกสารหมายเลข 4.1-06
  
เอกสารหมายเลข 4.1-07
  
เอกสารหมายเลข 4.1-08
 
 

องค์ประกอบที่  5  การบริหารจัดการ
 
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
  
เอกสารหมายเลข 5.1-01
   
เอกสารหมายเลข 5.1-02
   
เอกสารหมายเลข 5.1-03
    
เอกสารหมายเลข 5.1-04
   
เอกสารหมายเลข 5.1-05
    
เอกสารหมายเลข 5.1-08
   
เอกสารหมายเลข 5.1-11
   
เอกสารหมายเลข 5.1-14
  
เอกสารหมายเลข 5.1-15
   

5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร
   
 เอกสารหมายเลข 5.2-02