งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ปี 2561

องค์ประกอบที่  1  การผลิตบัณฑิต 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
 
เอกสารหมายเลข 1.1-01
 
เอกสารหมายเลข 1.1-02
 
เอกสารหมายเลข 1.1-03
เอกสารหมายเลข 1.1-04 


1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
 
เอกสารหมายเลข 1.2-01 (รายชื่ออาจารย์ปี 2561)
เอกสารหมายเลข 1.2-01 (รายชื่ออาจารย์ปี 2562)

1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
 
เอกสารหมายเลข 1.3-01 (อ้างอิงเอกสารประกอบ เอกสารหมายเลข 1.2-01)

1.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
 
เอกสารหมายเลข 1.4-01
 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 
เอกสารหมายเลข 1.5-1-01

เอกสารหมายเลข 1.5-1-02
 
เอกสารหมายเลข 1.5-1-03-1
 
เอกสารหมายเลข 1.5-1-03-2
เอกสารหมายเลข 1.5-1-04
 
เอกสารหมายเลข 1.5-2-01
เอกสารหมายเลข 1.5-2-02
 
เอกสารหมายเลข 1.5-2-03
เอกสารหมายเลข 1.5-3-01
เอกสารหมายเลข 1.5-4-01
เอกสารหมายเลข 1.5-4-02
เอกสารหมายเลข 1.5-4-03
เอกสารหมายเลข 1.5-5-01
เอกสารหมายเลข 1.5-6-01
เอกสารหมายเลข 1.5-6-02

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
เอกสารหมายเลข 1.6-1-01
เอกสารหมายเลข 1.6-1-02
เอกสารหมายเลข 1.6-2-01
เอกสารหมายเลข 1.6-2-02
เอกสารหมายเลข 1.6-2-03
เอกสารหมายเลข 1.6-2-04
เอกสารหมายเลข 1.6-3-01 
เอกสารหมายเลข 1.6-3-02
เอกสารหมายเลข 1.6-3-03
เอกสารหมายเลข 1.6-4-01
เอกสารหมายเลข 1.6-5-01
เอกสารหมายเลข 1.6-6-01 


องค์ประกอบที่  2  การวิจัย
 
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
 
เอกสารหมายเลข 2.1-1-
01
เอกสารหมายเลข 2.1-1-02
เอกสารหมายเลข 2.1-1-03
เอกสารหมายเลข 2.1-1-04
เอกสารหมายเลข 2.1-1-05
เอกสารหมายเลข 2.1-2-01
เอกสารหมายเลข 2.1-2-02
เอกสารหมายเลข 2.1-3-01
เอกสารหมายเลข 2.1-3-02
เอกสารหมายเลข 2.1-4-01
เอกสารหมายเลข 2.1-5-01
เอกสารหมายเลข 2.1-6-01
เอกสารหมายเลข 2.1-6-02

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
เอกสารหมายเลข 2.2-1-01

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
 
เอกสารหมายเลข 2.3-1-01

องค์ประกอบที่  3  การบริการวิชาการ
 
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
 
เอกสารหมายเลข 3.1-1-01

เอกสารหมายเลข 3.1-1-02

เอกสารหมายเลข 3.1-2-01
เอกสารหมายเลข 3.1-3-01
เอกสารหมายเลข 3.1-4-01

เอกสารหมายเลข 3.1-5-01
เอกสารหมายเลข 3.1-6-01

องค์ประกอบที่  4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 
4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 
เอกสารหมายเลข 4.1-1-01

เอกสารหมายเลข 4.1-2-01

เอกสารหมายเลข 4.1-3-01

เอกสารหมายเลข 4.1-4-01

เอกสารหมายเลข 4.1-4-02

เอกสารหมายเลข 4.1-4-03

เอกสารหมายเลข 4.1-5-01

เอกสารหมายเลข 4.1-6-01
เอกสารหมายเลข 4.1-6-02
เอกสารหมายเลข 4.1-6-03

องค์ประกอบที่  5  การบริหารจัดการ
 
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
  
เอกสารหมายเลข 5.1-1-01
เอกสารหมายเลข 5.1-1-02
เอกสารหมายเลข 5.1-1-03
เอกสารหมายเลข 5.1-2-01
เอกสารหมายเลข 5.1-2-02
เอกสารหมายเลข 5.1-3-01
เอกสารหมายเลข 5.1-3-02
เอกสารหมายเลข 5.1-4-01

เอกสารหมายเลข 5.1-5-01
   
เอกสารหมายเลข 5.1-6-01
    
เอกสารหมายเลข 5.1-7-01


5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร
   
เอกสารหมายเลข 5.2-1-01
เอกสารหมายเลข 5.2-2-01
เอกสารหมายเลข 5.2-3-01
เอกสารหมายเลข 5.2-4-01
เอกสารหมายเลข 5.2-4-02
เอกสารหมายเลข 5.2-5-01
เอกสารหมายเลข 5.2-6-01