กิจกรรม

อ่านทั้งหมด

งานประกันคุณภาพการศึกษาปี 2556

องค์ประกอบที่ 1

เอกสารประกอบ 1.1-01 
เอกสารประกอบ 1.1-02
เอกสารประกอบ 1.1-03
เอกสารประกอบ 1.1-04 
เอกสารประกอบ 1.1-05 
เอกสารประกอบ 1.1-06
เอกสารประกอบ 1.1-07
เอกสารประกอบ 1.1-08
เอกสารประกอบ 1.1-09
เอกสารประกอบ 1.1-10
เอกสารประกอบ 1.1-11
เอกสารประกอบ 1.1-12


 
องค์ประกอบที่ 2

เอกสารประกอบ 2.1-1-01
เอกสารประกอบ 2.1-1-02
เอกสารประกอบ 2.1-1-03
เอกสารประกอบ 2.1-1-04

เอกสารประกอบ 2.1-2-01
 
เอกสารประกอบ 2.1-3-01
เอกสารประกอบ 2.1-3-02
เอกสารประกอบ 2.1-3-03
เอกสารประกอบ 2.1-3-04
เอกสารประกอบ 2.1-3-05

เอกสารประกอบ 2.1-5-01
เอกสารประกอบ 2.1-5-02

เอกสารประกอบ 2.2-1-01

เอกสารประกอบ 2.3-1-01

เอกสารประกอบ 2.4-1-09

เอกสารประกอบ 2.4-3-01
เอกสารประกอบ 2.4-3-02
เอกสารประกอบ 2.4-3-03
เอกสารประกอบ 2.4-3-04
เอกสารประกอบ 2.4-3-05

เอกสารประกอบ 2.4-4-01
เอกสารประกอบ 2.4-4-02
เอกสารประกอบ 2.4-4-03
เอกสารประกอบ 2.4-4-04
เอกสารประกอบ 2.4-4-05

เอกสารประกอบ 2.4-5-01
เอกสารประกอบ 2.4-5-02

เอกสารประกอบ 2.4-6-01
เอกสารประกอบ 2.4-7-01

เอกสารประกอบ 2.5-1-02
เอกสารประกอบ 2.5-1-05

เอกสารประกอบ 2.5-2-01
เอกสารประกอบ 2.5-2-02
เอกสารประกอบ 2.5-2-03

เอกสารประกอบ 2.5-3-01

เอกสารประกอบ 2.5-4-01
เอกสารประกอบ 2.5-4-02
เอกสารประกอบ 2.5-4-03

เอกสารประกอบ 2.5-5-02
เอกสารประกอบ 2.5-5-03

เอกสารประกอบ 2.5-6-01
เอกสารประกอบ 2.5-6-06

เอกสารประกอบ 2.5-7-01
เอกสารประกอบ 2.5-7-02
เอกสารประกอบ 2.5-7-03

เอกสารประกอบ 2.6-1-01
เอกสารประกอบ 2.6-1-02
เอกสารประกอบ 2.6-1-03

เอกสารประกอบ 2.6-2-01
เอกสารประกอบ 2.6-3-06
เอกสารประกอบ 2.6-4-01

เอกสารประกอบ 2.6-7-01
เอกสารประกอบ 2.6-7-02

เอกสารประกอบ 2.7-1-01
เอกสารประกอบ 2.7-1-02
เอกสารประกอบ 2.7-1-03
เอกสารประกอบ 2.7-2-04
เอกสารประกอบ 2.7-3-06
เอกสารประกอบ 2.7-4-07
เอกสารประกอบ 2.7-4-08
เอกสารประกอบ 2.7-4-09
เอกสารประกอบ 2.7-5-10
เอกสารประกอบ 2.7-5-11
เอกสารประกอบ 2.7-5-12

เอกสารประกอบ 2.8-1-01
เอกสารประกอบ 2.8-1-02
เอกสารประกอบ 2.8-2-03
เอกสารประกอบ 2.8-2-04
เอกสารประกอบ 2.8-2-05
เอกสารประกอบ 2.8-2-06

องค์ประกอบที่ 3

เอกสารประกอบ 3.1-01
เอกสารประกอบ 3.1-02
เอกสารประกอบ 3.1-03
เอกสารประกอบ 3.1-04
เอกสารประกอบ 3.1-05
เอกสารประกอบ 3.1-06
เอกสารประกอบ 3.1-07
เอกสารประกอบ 3.1-08
เอกสารประกอบ 3.1-09
เอกสารประกอบ 3.1-10
เอกสารประกอบ 3.1-11
เอกสารประกอบ 3.1-12
เอกสารประกอบ 3.1-13
เอกสารประกอบ 3.1-14
เอกสารประกอบ 3.1-15
เอกสารประกอบ 3.1-16
เอกสารประกอบ 3.1-17
เอกสารประกอบ 3.1-18
เอกสารประกอบ 3.1-19
เอกสารประกอบ 3.1-20
เอกสารประกอบ 3.1-21
เอกสารประกอบ 3.1-22
เอกสารประกอบ 3.1-23
เอกสารประกอบ 3.1-24
เอกสารประกอบ 3.1-25
เอกสารประกอบ 3.1-26
เอกสารประกอบ 3.1-27
เอกสารประกอบ 3.1-27
เอกสารประกอบ 3.1-28
เอกสารประกอบ 3.1-29
เอกสารประกอบ 3.1-30
เอกสารประกอบ 3.1-31
เอกสารประกอบ 3.1-32
เอกสารประกอบ 3.1-33
เอกสารประกอบ 3.1-34
เอกสารประกอบ 3.1-35
เอกสารประกอบ 3.1-36
เอกสารประกอบ 3.1-37
เอกสารประกอบ 3.1-38
เอกสารประกอบ 3.1-39
เอกสารประกอบ 3.1-40
เอกสารประกอบ 3.1-41
เอกสารประกอบ 3.1-42
เอกสารประกอบ 3.1-43
เอกสารประกอบ 3.1-44
เอกสารประกอบ 3.1-45
เอกสารประกอบ 3.1-46
เอกสารประกอบ 3.1-47
เอกสารประกอบ 3.1-48
เอกสารประกอบ 3.1-49
เอกสารประกอบ 3.1-50 


องค์ประกอบที่ 4

เอกสารประกอบ 4.1-1-01          สมศ.5-1          
เอกสารประกอบ 4.1-1-02          สมศ.5-2
เอกสารประกอบ 4.1-1-03          สมศ.5-3
เอกสารประกอบ 4.1-1-04          สมศ.6-1
เอกสารประกอบ 4.1-1-05          สมศ.6-2
เอกสารประกอบ 4.1-1-06          สมศ.6-3
เอกสารประกอบ 4.1-1-07          สมศ.6-5
เอกสารประกอบ 4.1-1-08          สมศ.6-6
เอกสารประกอบ 4.1-1-09          สมศ.6-7
                                            สมศ.6-8
                                            สมศ.6-9
                                            สมศ.6-10
เอกสารประกอบ 4.1-2-1            สมศ.6-11
เอกสารประกอบ 4.1-2-2            สมศ.6-12
เอกสารประกอบ 4.1-2-3            สมศ.6-13
เอกสารประกอบ 4.1-2-4            
สมศ.6-14 
เอกสารประกอบ 4.1-2-5
            สมศ.6-15
เอกสารประกอบ 4.1-2-6            สมศ.6-16
เอกสารประกอบ 4.1-2-7           สมศ.6-18
เอกสารประกอบ 4.1-2-8            สมศ.6-19
                                         สมศ.6-20
เอกสารประกอบ 4.1-2-10          สมศ.6-21
เอกสารประกอบ 4.1-2-11          
เอกสารประกอบ 4.1-2-12
เอกสารประกอบ 4.1-2-13 
เอกสารประกอบ 4.1-2-14
เอกสารประกอบ 4.1-2-15
เอกสารประกอบ 4.1-2-16
เอกสารประกอบ 4.1-2-17
เอกสารประกอบ 4.1-2-18

เอกสารประกอบ 4.1-2-19
เอกสารประกอบ 4.1-2-20
เอกสารประกอบ 4.1-2-21
เอกสารประกอบ 4.1-2-22 
เอกสารประกอบ 4.1-2-23
เอกสารประกอบ 4.1-2-24
เอกสารประกอบ 4.1-2-25
เอกสารประกอบ 4.1-2-26
เอกสารประกอบ 4.1-2-27

เอกสารประกอบ 4.1-2-28
เอกสารประกอบ 4.1-2-29
เอกสารประกอบ 4.1-2-30
เอกสารประกอบ 4.1-2-31
เอกสารประกอบ 4.1-2-32
เอกสารประกอบ 4.1-2-33

เอกสารประกอบ 4.1-2-34
เอกสารประกอบ 4.1-2-35


เอกสารประกอบ 4.1-3-1
เอกสารประกอบ 4.1-3-2
เอกสารประกอบ 4.1-3-3
เอกสารประกอบ 4.1-3-4 
เอกสารประกอบ 4.1-3-5

เอกสารประกอบ 4.1-4-1
เอกสารประกอบ 4.1-4-2
เอกสารประกอบ 4.1-4-3
เอกสารประกอบ 4.1-4-4 
เอกสารประกอบ 4.1-4-5


เอกสารประกอบ 4.1-5-1

เอกสารประกอบ 4.1-5-2
เอกสารประกอบ 4.1-5-3
เอกสารประกอบ 4.1-5-4 


เอกสารประกอบ 4.1-6-1


เอกสารประกอบ 4.1-7-1เอกสารประกอบ 4.1-8-1
เอกสารประกอบ 4.1-8-2
เอกสารประกอบ 4.1-8-3
เอกสารประกอบ 4.1-8-4 
เอกสารประกอบ 4.1-8-5
เอกสารประกอบ 4.1-8-6
เอกสารประกอบ 4.1-8-7
เอกสารประกอบ 4.1-8-8
เอกสารประกอบ 4.1-8-9

เอกสารประกอบ 4.1-8-10
เอกสารประกอบ 4.1-8-11
เอกสารประกอบ 4.1-8-12
เอกสารประกอบ 4.1-8-13 
เอกสารประกอบ 4.1-8-14
เอกสารประกอบ 4.1-8-15
เอกสารประกอบ 4.1-8-16
เอกสารประกอบ 4.1-8-17
เอกสารประกอบ 4.1-8-18

เอกสารประกอบ 4.1-8-19
เอกสารประกอบ 4.1-8-20
เอกสารประกอบ 4.1-8-21
เอกสารประกอบ 4.1-8-22 
เอกสารประกอบ 4.1-8-23
เอกสารประกอบ 4.1-8-24
เอกสารประกอบ 4.1-8-25
เอกสารประกอบ 4.1-8-26
เอกสารประกอบ 4.1-8-27

เอกสารประกอบ 4.1-8-28
เอกสารประกอบ 4.1-8-29
เอกสารประกอบ 4.1-8-30
เอกสารประกอบ 4.1-8-31
เอกสารประกอบ 4.1-8-32
เอกสารประกอบ 4.1-8-33

เอกสารประกอบ 4.1-8-34
เอกสารประกอบ 4.1-8-35
เอกสารประกอบ 4.1-8-36
เอกสารประกอบ 4.1-8-37

เอกสารประกอบ 4.2-1-01
เอกสารประกอบ 4.2-1-02
เอกสารประกอบ 4.2-1-03
เอกสารประกอบ 4.2-1-04 
เอกสารประกอบ 4.2-1-05
เอกสารประกอบ 4.2-1-06
เอกสารประกอบ 4.2-1-07

เอกสารประกอบ 4.2-2-01
เอกสารประกอบ 4.2-2-02เอกสารประกอบ 4.2-3-01


เอกสารประกอบ 4.2-4-01
เอกสารประกอบ 4.2-4-02
เอกสารประกอบ 4.2-4-03
เอกสารประกอบ 4.2-4-04
เอกสารประกอบ 4.2-4-05
เอกสารประกอบ 4.2-4-06
เอกสารประกอบ 4.2-4-07
เอกสารประกอบ 4.2-4-08


เอกสารประกอบ 4.2-5-01

เอกสารประกอบ 4.2-5-02
เอกสารประกอบ 4.2-5-03


เอกสารประกอบ 4.2-6-02


องค์ประกอบที่ 5.1

เอกสารประกอบ    วท.5.1-01  วท.พล.5.2-1-01  
    

เอกสารประกอบ    
วท.5.1-02  วท.5.1-2-01  วส.5.1-2-01  วท.พล.5.1-2-01    

เอกสารประกอบ    
วท.5.1-03  วท.พล.5.1-3-02   

เอกสารประกอบ    
วท.5.1-04  วส.5.1-04 

เอกสารประกอบ    
วท.5.1-05  บธ.5.1-05  นต.5.1-05  นท.5.1-05-01  .5.1-05  วส.5.1-05

เอกสารประกอบ    
วท.5.1-06  บธ.5.1-06  นต.5.1-06  .5.1-06  วส.5.1-06  รข.5.1-06  สป.5.1-06  นท.5.1-06

เอกสารประกอบ    
วท.5.1-07  บธ.5.1-07  นต.5.1-07  .5.1-07  รข.5.1-07  สป.5.1-07  วส.5.1-07

เอกสารประกอบ    
วท.5.1-08  บธ.5.1-08  นต.5.1-08  สป.5.1-08  .5.1-08

เอกสารประกอบ    
วท.5.1-09  บธ.5.1-09  วส.5.1-09  สป.5.1-09

เอกสารประกอบ    
บธ.5.1-10

เอกสารประกอบ    
บธ.5.1-11
 
เอกสารประกอบ    
บธ.5.1-12

เอกสารประกอบ    
บธ.5.1-13

เอกสารประกอบ    บธ.5.1-16

เอกสารประกอบ    บธ.5.1-17

เอกสารประกอบ    บธ.5.1-20


องค์ประกอบที่ 5.2

เอกสารประกอบ    วท.5.2-01  รป.5.2-01  
วส.5.2-01  วท.พล.5.2-1-02  สป.5.2-01 

เอกสารประกอบ    วท.5.2-02  
สป.5.2-02  นต.5.2-02

เอกสารประกอบ    
วท.5.2-03  สป.5.2-03  

เอกสารประกอบ    
รข.5.2-04  สป.5.2-04

เอกสารประกอบ    
นต.5.2-05  นท.5.2-05  รข.5.2-05  สป.5.2-05 


เอกสารประกอบ    บธ.5.2-06  
นต.5.2-06  
รข.5.2-06  สป.5.2-06


เอกสารประกอบ    
บธ.5.2-07  สป.5.2-07


เอกสารประกอบ    
บธ.5.2-08  นต.5.2-08


เอกสารประกอบ    
บธ.5.2-09  วส.5.2-09

เอกสารประกอบ    
บธ.5.2-10


เอกสารประกอบ    
บธ.5.2-11


เอกสารประกอบ    บธ.5.2-13

 

องค์ประกอบที่ 6

เอกสารประกอบ 6.1-1-01 
เอกสารประกอบ 6.1-1-02
เอกสารประกอบ 6.1-
1-03
เอกสารประกอบ 6.1-1-04 
เอกสารประกอบ 6.1-1-05 
เอกสารประกอบ 6.1-1-06
เอกสารประกอบ 6.1-
1-07
เอกสารประกอบ 6.1-1-08
เอกสารประกอบ 6.1-1-09
เอกสารประกอบ 6.1-1-10
เอกสารประกอบ 6.1-
1-11
เอกสารประกอบ 6.1-1-12(1) 
เอกสารประกอบ 6.1-1-13  เอกสารประกอบ 6.1-1-13(2)   เอกสารประกอบ 6.1-1-13(3)  เอกสารประกอบ 6.1-1-13(4)  เอกสารประกอบ 6.1-1-13(5)  

เอกสารประกอบ 6.1-2-01 
เอกสารประกอบ 6.1-2-02(01) 
เอกสารประกอบ 6.1-2-03 เอกสารประกอบ 6.1-2-03(2)   
เอกสารประกอบ 6.1-2-03(3)  เอกสารประกอบ 6.1-2-03(4) เอกสารประกอบ 6.1-2-03(5) 
เอกสารประกอบ 6.1-2-04 
เอกสารประกอบ 6.1-2-05 
เอกสารประกอบ 6.1-2-06 
เอกสารประกอบ 6.1-2-07 
เอกสารประกอบ 6.1-2-08

เอกสารประกอบ 6.1-3-01 

เอกสารประกอบ 6.1-4-01 

เอกสารประกอบ 6.1-5-01 
 11-3-01
11-4-01(1) 
 
11-4-01(2)
11-5-01 
  


องค์ประกอบที่ 7

เอกสารประกอบ 7.1-01 
เอกสารประกอบ 7.1-02
เอกสารประกอบ 7.1-03
เอกสารประกอบ 7.1-04 
เอกสารประกอบ 7.1-05 
เอกสารประกอบ 7.1-06
เอกสารประกอบ 7.1-07
เอกสารประกอบ 7.1-08
เอกสารประกอบ 7.1-09
เอกสารประกอบ 7.1-10
เอกสารประกอบ 7.1-11
เอกสารประกอบ 7.1-12
เอกสารประกอบ 7.1-13 

เอกสารประกอบ 7.1-14
เอกสารประกอบ 7.1-15
เอกสารประกอบ 7.1-16 
เอกสารประกอบ 7.1-17 
เอกสารประกอบ 7.1-18
เอกสารประกอบ 7.1-20
เอกสารประกอบ 7.1-21
เอกสารประกอบ 7.1-22
เอกสารประกอบ 7.1-23
เอกสารประกอบ 7.1-24


เอกสารประกอบ 7.2-01 
เอกสารประกอบ 7.2-02 
เอกสารประกอบ 7.2-03
เอกสารประกอบ 7.2-04
เอกสารประกอบ 7.2-05 

เอกสารประกอบ 7.3-01
เอกสารประกอบ 7.3-02
เอกสารประกอบ 7.3-03     เอกสารประกอบ 7.3-03(2)   เอกสารประกอบ 7.3-03(3)   เอกสารประกอบ 7.3-03(4)
เอกสารประกอบ 7.3-04   
 
เอกสารประกอบ 7.3-04(2) 
เอกสารประกอบ 7.3-05
เอกสารประกอบ 7.3-06
เอกสารประกอบ 7.3-07 


เอกสารประกอบ 7.4-01

เอกสารประกอบ 7.4-02
เอกสารประกอบ 7.4-03(1)  เอกสารประกอบ 7.4-03(2)   เอกสารประกอบ 7.4-03(3) เอกสารประกอบ 7.4-03(4) 
เอกสารประกอบ 7.4-05 
เอกสารประกอบ 7.4-06


องค์ประกอบที่ 8

เอกสารประกอบ 8.1-01
เอกสารประกอบ 8.1-03
เอกสารประกอบ 8.1-04 
เอกสารประกอบ 8.1-05
เอกสารประกอบ 8.1-07
เอกสารประกอบ 8.1-08
เอกสารประกอบ 8.1-09
เอกสารประกอบ 8.1-10
เอกสารประกอบ 8.1-11
เอกสารประกอบ 8.1-12
เอกสารประกอบ 8.1-13
เอกสารประกอบ 8.1-14องค์ประกอบที่ 9

เอกสารประกอบ วท.9.1-01 
เอกสารประกอบ วท.9.1-04 

เอกสารประกอบ 
วท.9.1-05 

เอกสารประกอบ 
วท.9.1-07
เอกสารประกอบ 
วท.9.1-08

เอกสารประกอบ 
วท.9.1-09

เอกสารประกอบ 
วท.9.1-10

เอกสารประกอบ 
วท.9.1-11

เอกสารประกอบ 
วท.9.1-12

เอกสารประกอบ 
วท.9.1-13 

เอกสารประกอบ 
วท.9.1-14

เอกสารประกอบ 
วท.9.1-15