กิจกรรม

อ่านทั้งหมด

งานประกันคุณภาพการศึกษาปี 2557

ระดับสถาบัน

องค์ประกอบที่  1  การผลิตบัณฑิต
 


1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
 
เอกสารหมายเลข 1.1-01
 

1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
 
เอกสารหมายเลข 1.2-01 
 

1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
 
 

1.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
 
เอกสารหมายเลข 1.4-1-01
เอกสารหมายเลข 1.4-1-02
เอกสารหมายเลข 1.4-2-01
เอกสารหมายเลข 1.4-2-02
เอกสารหมายเลข 1.4-2-03
เอกสารหมายเลข 1.4-2-04
เอกสารหมายเลข 1.4-2-05
เอกสารหมายเลข 1.4-2-06
เอกสารหมายเลข 1.4-2-07
เอกสารหมายเลข 1.4-3-01
เอกสารหมายเลข 1.4-4-01
เอกสารหมายเลข 1.4-4-02
เอกสารหมายเลข 1.4-4-03
เอกสารหมายเลข 1.4-4-04
เอกสารหมายเลข 1.4-4-05
เอกสารหมายเลข 1.4-5-01
เอกสารหมายเลข 1.4-6-01
เอกสารหมายเลข 1.4-6-02
เอกสารหมายเลข 1.4-6-03 


1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 
เอกสารหมายเลข 1.5-01 
 
เอกสารหมายเลข 1.5-02
 
เอกสารหมายเลข 1.5-03
 
เอกสารหมายเลข 1.5-04
 
เอกสารหมายเลข 1.5-05
 
เอกสารหมายเลข 1.5-06
 
เอกสารหมายเลข 1.5-07
 
เอกสารหมายเลข 1.5-08
 
เอกสารหมายเลข 1.5-09
 


1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 

 

องค์ประกอบที่  2  การวิจัย
 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
 
เอกสารหมายเลข 2.1-01
 
เอกสารหมายเลข 2.1-02
 
เอกสารหมายเลข 2.1-03
 
เอกสารหมายเลข 2.1-04
 
เอกสารหมายเลข 2.1-05
 
เอกสารหมายเลข 2.1-06
 
เอกสารหมายเลข 2.1-07
 
เอกสารหมายเลข 2.1-2-03
เอกสารหมายเลข 2.1-3-01
เอกสารหมายเลข 2.1-4-01
เอกสารหมายเลข 2.1-5-01
เอกสารหมายเลข 2.1-5-02
เอกสารหมายเลข 2.1-5-03
เอกสารหมายเลข 2.1-6-01
เอกสารหมายเลข 2.1-6-02

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
   


2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
 


องค์ประกอบที่  3  การบริการวิชาการ
 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
 
เอกสารหมายเลข 3.1-01
 
เอกสารหมายเลข 3.1-02
 
เอกสารหมายเลข 3.1-03
 
เอกสารหมายเลข 3.1-04
 
เอกสารหมายเลข 3.1-05
 
เอกสารหมายเลข 3.1-06
 
เอกสารหมายเลข 3.1-07
 
เอกสารหมายเลข 3.1-08
เอกสารหมายเลข 3.1-09 


องค์ประกอบที่  4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 

4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 
เอกสารหมายเลข 4.1-01
 
เอกสารหมายเลข 4.1-02
  
เอกสารหมายเลข 4.1-03
  
เอกสารหมายเลข 4.1-04
  
เอกสารหมายเลข 4.1-05
  
เอกสารหมายเลข 4.1-06
  
เอกสารหมายเลข 4.1-07
เอกสารหมายเลข 4.1-08
เอกสารหมายเลข 4.1-09
เอกสารหมายเลข 4.1-10
เอกสารหมายเลข 4.1-11
เอกสารหมายเลข 4.1-12 
 

องค์ประกอบที่  5  การบริหารจัดการ
 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
  
เอกสารหมายเลข 5.1-01
   
เอกสารหมายเลข 5.1-02
   
เอกสารหมายเลข 5.1-03
    
เอกสารหมายเลข 5.1-04
   
เอกสารหมายเลข 5.1-05
    
เอกสารหมายเลข 5.1-06
   
เอกสารหมายเลข 5.1-07
    
เอกสารหมายเลข 5.1-08
   
เอกสารหมายเลข 5.1-09
    
เอกสารหมายเลข 5.1-10
 
เอกสารหมายเลข 5.1-11
เอกสารหมายเลข 5.1-12
เอกสารหมายเลข 5.1-13
เอกสารหมายเลข 5.1-14
เอกสารหมายเลข 5.1-15
เอกสารหมายเลข 5.1-16
เอกสารหมายเลข 5.1-17
เอกสารหมายเลข 5.1-18


5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร
   
เอกสารหมายเลข 5.2-01
   
เอกสารหมายเลข 5.2-02
   
เอกสารหมายเลข 5.2-03
  
เอกสารหมายเลข 5.2-04
    
เอกสารหมายเลข 5.2-05
  
เอกสารหมายเลข 5.2-06