กิจกรรม

อ่านทั้งหมด

งานประกันคุณภาพการศึกษาปี 2558

ระดับสถาบัน

องค์ประกอบที่  1  การผลิตบัณฑิต
 


1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
 
 

1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
 
 
 

1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
 
 

1.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
 
เอกสารหมายเลข 1.4-1
เอกสารหมายเลข 1.4-2
เอกสารหมายเลข 1.4-3
เอกสารหมายเลข 1.4-4
เอกสารหมายเลข 1.4-5
เอกสารหมายเลข 1.4-6
เอกสารหมายเลข 1.4-7
เอกสารหมายเลข 1.4-8
เอกสารหมายเลข 1.4-9
เอกสารหมายเลข 1.4-10

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 
เอกสารหมายเลข 1.5-01 
 
เอกสารหมายเลข 1.5-02
 
เอกสารหมายเลข 1.5-03
 
เอกสารหมายเลข 1.5-04
 
เอกสารหมายเลข 1.5-05
 
เอกสารหมายเลข 1.5-06
 
เอกสารหมายเลข 1.5-07
 
เอกสารหมายเลข 1.5-08
 
เอกสารหมายเลข 1.5-09
เอกสารหมายเลข 1.5-10
เอกสารหมายเลข 1.5-11
เอกสารหมายเลข 1.5-12 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 

 

องค์ประกอบที่  2  การวิจัย
 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
 
เอกสารหมายเลข 2.1-1-01

เอกสารหมายเลข 2.1-1-02

เอกสารหมายเลข 2.1-1-2

เอกสารหมายเลข 2.1-1-03

เอกสารหมายเลข 2.1-1-04

เอกสารหมายเลข 2.1-1-05

เอกสารหมายเลข 2.1-1-06

เอกสารหมายเลข 2.1-1-07
เอกสารหมายเลข 2.1-1-08
เอกสารหมายเลข 2.1-2-2
เอกสารหมายเลข 2.1-2-03
เอกสารหมายเลข 2.1-3-01
เอกสารหมายเลข 2.1.3-02
เอกสารหมายเลข 2.1.4-01
เอกสารหมายเลข 2.1.5-01
เอกสารหมายเลข 2.1.6-01
เอกสารหมายเลข 2.1.6-06

 


องค์ประกอบที่  3  การบริการวิชาการ
 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
 
เอกสารหมายเลข 3.1-01
 
เอกสารหมายเลข 3.1-02
 
เอกสารหมายเลข 3.1-03
 
เอกสารหมายเลข 3.1-04
 
เอกสารหมายเลข 3.1-05
 
เอกสารหมายเลข 3.1-06
 
เอกสารหมายเลข 3.1-07
 
เอกสารหมายเลข 3.1-08
เอกสารหมายเลข 3.1-09 
เอกสารหมายเลข 3.1-10

องค์ประกอบที่  4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 

4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 
เอกสารหมายเลข 4.1-01
 
เอกสารหมายเลข 4.1-02
  
เอกสารหมายเลข 4.1-03
  
เอกสารหมายเลข 4.1-04
  
เอกสารหมายเลข 4.1-05
  
เอกสารหมายเลข 4.1-06
  
เอกสารหมายเลข 4.1-07
เอกสารหมายเลข 4.1-08
เอกสารหมายเลข 4.1-09
เอกสารหมายเลข 4.1-10
 
 

องค์ประกอบที่  5  การบริหารจัดการ
 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
  
เอกสารหมายเลข 5.1-01
   
เอกสารหมายเลข 5.1-02
   
เอกสารหมายเลข 5.1-03
    
เอกสารหมายเลข 5.1-04
   
เอกสารหมายเลข 5.1-05
    
เอกสารหมายเลข 5.1-06
   
เอกสารหมายเลข 5.1-07
    
เอกสารหมายเลข 5.1-08
   
เอกสารหมายเลข 5.1-09
    
เอกสารหมายเลข 5.1-13
เอกสารหมายเลข 5.1-15

5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร
   
เอกสารหมายเลข 5.2-01
   
เอกสารหมายเลข 5.2-02
   
เอกสารหมายเลข 5.2-03
  
เอกสารหมายเลข 5.2-04
    
เอกสารหมายเลข 5.2-05
  
เอกสารหมายเลข 5.2-06
เอกสารหมายเลข 5.2-07
เอกสารหมายเลข 5.2-08
เอกสารหมายเลข 5.2-09
เอกสารหมายเลข 5.2-10