จำนวนผลงานวิจัยประจำปี 2556 มีผลงานวิจัยทั้งสิ้น 34 เล่ม