จำนวนผลงานวิจัยประจำปี 2555 มีผลงานวิจัยทั้งสิ้น 23 เล่ม