ข่าวสารการวิจัย

เยี่ยมชมศึกษาดูงานวารสารวิชาการ Veridian E-Journal ม.ศิลปากร

ดร.พรจิต อรัณยกานนท์ อธิการบดี และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาลัยทองสุข เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานวารสารวิชาการ Veridian E-Journal ม.ศิลปากร ตลิ่งชัน โดยมีท่าน รศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคณะทำงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น วันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ ห้อง 401 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี ม.ศิลปากร ตลิ่งชัน