ข่าวสารการวิจัย

อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ ได้เข้าร่วมการประชุมระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 52 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561 วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันพัฒนบัณฑิตบริหารศาสตร์

 

   อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ ได้เข้าร่วมการประชุมระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 52 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561 วันศุกร์ที่  30 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันพัฒนบัณฑิตบริหารศาสตร์