ข่าวสารการวิจัย

สัมมนาวิชาการนานาชาติ “International Conference on New Media Communication & Technology (INCT) 2019”

สัมมนาวิชาการนานาชาติ  “International Conference on New Media Communication & Technology (INCT) 2019”

             คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ  “International Conference on New Media Communication & Technology (INCT) 2019” ภายใต้หัวข้อ “Towards Communication 5.0 : Media,Communication & People in the Age of Disruptive Technology” เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมนิเทศศาสตร์ ชั้น 11 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย