ข่าวสารการวิจัย

โครงการการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์

อาจารย์สุชบา  วสุนันต์ อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย (Focusd Group) โครงการการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ห้องแซฟไฟร์ 1 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ