กิจกรรม

อ่านทั้งหมด

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Management


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

  ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (การจัดการ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Management)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Management)  โครงสร้างหลักสูตร
  
    
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  130     หน่วยกิต ประกอบด้วย

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       31         หน่วยกิต

1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6
หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
4. กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
5. กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขภาพและนันทนาการ 1 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
90
หน่วยกิต

1. กลุ่มวิชาแกน 45
หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาบัญชี 3 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ 6 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชากฎหมาย 6 หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาวิเคราะห์เชิงปริมาณ 6 หน่วยกิต
5) กลุ่มวิชาภาษา 6 หน่วยกิต
6) กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ 18 หน่วยกิต

2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ 30
หน่วยกิต

3. กลุ่มวิชาเอกเลือก 15
หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต


ดูรายละเอียดวิชา