ข้อมูลทั่วไป

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Public Administration Program

2. ชื่อปริญญา

ภาษาไทย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ รป.บ.
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Public Administration
ชื่อย่อ B.P.A.

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน

คณะรัฐประศาสนศาสตร์