บุคลากร

บุคลากร

ดร.วิชาญ เหรียญวิไลรัตน์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วีรชัย ประพันธ์พจน์

เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย