แผนการเรียน

แผนการเรียนหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต (คลิกดูรายละเอียด)

แผนการเรียนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต       (คลิกดูรายละเอียด)

แผนการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต        (คลิกดูรายละเอียด)