หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต  (หนังสือรับรองจาก สกอ.)


หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต        (หนังสือรับรองจาก สกอ.)


หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
 
 
- สาขาการบริหารการศึกษา             (หนังสือรับรองจาก สกอ.)

- สาขาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม    (หนังสือรับรองจาก สกอ.)