ค้นหา ผลงานวิจัย

หมวดหมู่ ผลงานวิจัย   
คำค้นหาผลงานวิจัย   

ผลการค้นหาคำว่า "" มีจำนวน 4 รายการ

 • อ่านต่อ

  ปี: 2558
  ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน : ชุิตมา แก้วหล้าและ รองศาสตราจารย์ ดร.มังกร ทองสุขดี
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการบริหารงานวิชาการของข้าราชการครู และเพื่อนำผลที่ได้จากการศึกษาเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา สำหรับเป็นแนวทางในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ในด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวัดผลและประเมินผลและด้านการพัฒนาและใช้สื่อ โดยจำแนกตามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ และประสบการณ์ในการทำงาน ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ข้าราชการครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย จำนวน 69 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษา คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง มีอายุสูงกว่า 40 ปี ขึ้นไปและส่วนมากมีประสบการณ์ในการทำงานสูงกว่า 10 ปี ขึ้นไป ส่วนความพึงพอใจในการบริหารงานวิชาการของข้าราชการครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อยู่ในระดับมาก อันดับที่ 1 คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตร รองลงมา คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวัดผลและประเมินผลและอันดับสุดท้าย คือ ด้านการพัฒนาและใช้สื่อ ...

 • อ่านต่อ

  ปี: 2558
  ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน : จ่าสิบเอกสมร แก้วหล้าและดร.ในตะวัน กำหอม
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการบริหารสถานศึกษาของผู้ปกครองและเพื่อนำผลการศึกษาที่ได้จากการศึกษาเสนอผู้บริหารสถานศึกษา เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนหนองกองพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารทั่วไป โดยศึกษาข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนหนองกองพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 381 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างจำนวน 191 คน เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษา คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี อาชีพเกษตรกรรม ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการบริหารสถานศึกษาของผู้ปกครองโรงเรียนหนองกองพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านการบริหารทั่วไป รองลงมา คือ ด้านงบประมาณ ด้านวิชาการ และน้อยที่สุดคือ ด้านการบริหารงานบุคคล ตามลำดับ ...

 • อ่านต่อ

  ปี: 2558
  ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน : จ่าสิบเอกสมร แก้วหล้าและดร.ในตะวัน กำหอม
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการบริหารสถานศึกษาของผู้ปกครองและเพื่อนำผลการศึกษาที่ได้จากการศึกษาเสนอผู้บริหารสถานศึกษา เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนหนองกองพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารทั่วไป โดยศึกษาข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนหนองกองพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 381 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างจำนวน 191 คน เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษา คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี อาชีพเกษตรกรรม ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการบริหารสถานศึกษาของผู้ปกครองโรงเรียนหนองกองพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านการบริหารทั่วไป รองลงมา คือ ด้านงบประมาณ ด้านวิชาการ และน้อยที่สุดคือ ด้านการบริหารงานบุคคล ตามลำดับ ...

 • อ่านต่อ

  ปี: 2555
  ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน : ดร. กิตติวัฒน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต และดร. อลงกต วรกี
  ความผูกพันองค์การของข้าราชการตำรวจกองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ...