ค้นหา ผลงานวิจัย

หมวดหมู่ ผลงานวิจัย   
คำค้นหาผลงานวิจัย   

ผลการค้นหาคำว่า "" มีจำนวน 1713 รายการ

 • อ่านต่อ

  ปี: 2560
  ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน : วชิรภรณ์ ศรีสุข
  ;ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่ทีต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก...

 • อ่านต่อ

  ปี: 2560
  ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน : นายเชี้ยง กันงาม
  บทคัดย่อ การศึกษาการจัดการกลยุทธ์การตลาดข้าวหอมมะลิไทย 105 กรณีศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการจัดการกลยุทธ์การตลาดข้าวหอมมะลิไทย 105 กรณีศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมของธุรกิจข้าวหอมมะลิไทย 105 กรณีศึกษา ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ และ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมกับการจัดการกลยุทธ์การตลาดข้าวหอมมะลิไทย 105 กรณีศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ภาคผู้ประกอบการ ภาคเกษตรกรผู้ทำนา ภาคประชาชนผู้บริโภคข้าว จากคำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้เป็นตัวแทนของประชากร จำนวน 370 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมุติฐานแต่ละข้อดังนี้ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยใช้สถิติ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง ร้อยละ 78 อายุ 26-35 ปี ร้อยละ 39.8 ระดับการศึกษา ปวส. จำนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3 แลรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว ต่ำกว่า 10,000 บาท ร้อยละ 23.8 ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่ให้ความสำคัญด้านผลิตภัณฑ์ (Product)เป็นอันดับที่ 1 ค่าความสำคัญอยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.18 ด้านราคา (Price)เป็นอันดับที่ 2 ค่าความสำคัญอยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.07 ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion)เป็นอันดับที่ 3 ค่าความสำคัญอยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.04 ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place)เป็นอันดับที่ 4 ค่าความสำคัญอยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.93 และผลรวมปัจจัยที่เกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านการตลาด ค่าความสำคัญอยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.05 ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่ให้ความสำคัญความหลากหลายของสินค้า (Rivalry Among Current Competitors)เป็นอันดับที่ 1 ค่าความสำคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.31 อำนาจต่อรองกับซับพลายเออร์ (Threat of New Entrants)เป็นอันดับที่ 2 ค่าความสำคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.31 อำนาจต่อรองของผู้ซื้อ (Threat of Substitute Products or Services)เป็นอันดับที่ 3 ค่าความสำคัญอยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.07 ความเสี่ยงจากสินค้าทดแทน (Bargaining Power of Customer)เป็นอันดับที่ 4 ค่าความสำคัญอยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.96 ความรุนแรงของการแข่งขัน (Bargaining Power of Suppliers)เป็นอันดับที่ 5 ค่าความสำคัญอยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.83 และผลรวมปัจจัยที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางการตลาด ค่าความสำคัญอยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.13 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง สภาพแวดล้อมทางการตลาดในโดยรวมปัจจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีความสัมพันธ์กับการจัดการกลยุทธ์การตลาดข้าวหอมมะลิไทย 105 กรณีศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 โดยความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ำมาก คำสำคัญ: การจัดการ, กลยุทธ์, ข้าวหอมมะลิไทย 105 ...

 • อ่านต่อ

  ปี: 2560
  ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน : ชรีย์รัศม์ ทวีเขตร์กิจ
  การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ Management of solid waste in urban areas, some municipal district, amphur Muang, samutprakarn. ชรีย์รัศม์ ทวีเขตร์กิจ บทคัดย่อ การศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจปัจจัยส่วนบุคคลและระดับการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ และเพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการกับปัจจัยส่วนบุคคล ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในเทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวนทั้งสิ้น 376 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ใช้สถิติแบบพรรณนา (Descriptive statistic) โดยการวิเคราะห์แจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน ใช้การทดสอบค่าสถิติ t-test , F - test One – Way ANOVA และ LSD กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีเพศชาย ร้อยละ 65.70 อายุ21-30 ปี ร้อยละ 59.3 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 75.20 อาชีพพนักงานบริษัท ร้อยละ 53.50 รายได้ในครัวเรือนต่อเดือน30,001-60,000 บาท ร้อยละ 50.50 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน10 ปีขึ้นไป ร้อยละ 49.50 และจำนวนสมาชิกในครัวเรือน1-3 คน ร้อยละ 50.80 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการจัดการขยะมูลฝอย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.37 โดยเรียบลำดับการจัดการขยะมูลฝอย จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 ด้านการนำกลับมาใช้ใหม่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 ด้านส่วนร่วมการจัดการขยะมูลฝอย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23 และด้านพึงพอใจการจัดการขยะมูลฝอย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.08ตามลำดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ในครัวเรือนต่อเดือน ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน และจำนวนสมาชิกในครัวเรือนแตกต่างกันมีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 คำสำคัญ: การจัดการ, ขยะมูลฝอย ...

 • อ่านต่อ

  ปี: 2560
  ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน : นันทนา บุญราชแขวง
  การจัดการความรู้ของผู้บริหารและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก...

 • อ่านต่อ

  ปี: 2560
  ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน : พิมพ์ชญา บุญช่วย
  บทคัดย่อ การศึกษาการจัดการต้นทุนเสื้อผ้าแฟชั่น กรณีศึกษาตลาด THE OUTDOOR ศรีนครินทร์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการจัดการต้นทุนเสื้อผ้าแฟชั่น กรณีศึกษาตลาด THE OUTDOOR ศรีนครินทร์ และเพื่อเปรียบเทียบการจัดการต้นทุนเสื้อผ้าแฟชั่น กรณีศึกษาตลาด THE OUTDOOR ศรีนครินทร์ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบเสื้อผ้าแฟชั่น ในตลาด THE OUTDOOR จำนวนทั้งสิ้น 75 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ใช้สถิติแบบพรรณนา โดยการวิเคราะห์แจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน ใช้การทดสอบค่าสถิติ t-test , F - test One – Way ANOVA และ LSD ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.7 อายุ 26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 40 สถานภาพสถานภาพ คิดเป็นร้อยละ 58.7 ระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 53.3 และกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการจัดการต้นทุนเสื้อผ้าแฟชั่น กรณีศึกษาตลาด THE OUTDOOR ศรีนครินทร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.37 ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ แตกต่างกันมีผลต่อการจัดการต้นทุนเสื้อผ้าแฟชั่น กรณีศึกษาตลาด THE OUTDOOR ศรีนครินทร์ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วยสถานภาพ และระดับการศึกษาแตกต่างมีผลต่อการจัดการต้นทุนเสื้อผ้าแฟชั่น กรณีศึกษาตลาด THE OUTDOOR ศรีนครินทร์แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 คำสำคัญ: การจัดการต้นทุน, เสื้อผ้าแฟชั่น ...

 • อ่านต่อ

  ปี: 2560
  ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน : ฐชภง พงษ์นุช
  การจัดการให้บริการจัดเก็บขยะแก่หมู่บ้านวากัฟของหน่วยงานจัดเก็บขยะองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ The Waste Storage Service Management to Vagraph Village of Waste Storage Service Section , Bang Plee Sub District Organization, Amphur Bang Plee, Samut Prakan District. ฐชภง พงษ์นุช* ดร. ฐิตาภรณ์ ภูบุญบุตร** บทคัดย่อ วัตถุประสงค์การศึกษานี้เพื่อ สำรวจสภาพ ปัญหา อุปสรรคการให้บริการจัดเก็บขยะที่เป็นอยู่ วิเคราะห์และ เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการให้บริการจัดเก็บขยะกับปัจจัยทั่วไป และเสนอแนะแนวทางการ ให้บริการจัดเก็บขยะ ที่มีประสิทธิผลแก่หมู่บ้านวากัฟขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ งานวิจัยนี้เป็นแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)และปริมาณ(Quantitative Research) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีเค้าโครงกับผู้บริหาร และพนักงานหน่วยจัดเก็บขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการจำนวน 4 คน แบบสอบถามจำนวน 136 ชุดกับลูกบ้านหมู่บ้านวากัฟด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าt-test, F-test, One way ANNOVA และ ค่าสหสัมพันธ์เพียรสัน(r) ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาการให้บริการจัดเก็บขยะ ตามหลักการให้บริการจัดเก็บ 7 ด้านพบว่า มีปัญหามากใน 3 ด้าน คือ เจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานที่ทำอยู่ ไม่ยอมรับข้อเสนอและให้ความร่วมมือกับหัวหน้าในการดำเนินการพัฒนาวิธีการและขั้นตอนการเข้าจัดเก็บขยะให้หมู่บ้านวากัฟเท่าที่ควร และด้านอื่นๆอีก 4 ด้าน ไม่ว่าด้านการจัดโครงสร้างและตำแหน่งงานในหน่วย ด้านการควบคุมงาน ด้านการเขียนรายงาน และด้านการได้รับงบประมาณอยู่ในระดับปานกลางส่วนความคิดเห็นทั้งของผู้ให้บริการละรับบริการการดำเนินงาให้บริการจัดเก็บขยะหมู่บ้านวากัฟพบว่าโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อการให้บริการจัดเก็บขยะของผู้ให้บริการและผู้รับบริการอยู่ในระดับปานกลาง และปัญหาการจัดการให้บริการจัดเก็บขยะคณะ กรรมการหมู่บ้านและคนในหมู่บ้านคือการไม่มีข้อมูลการให้บริการจัดเก็บขยะเท่าที่ควร และยังไม่ชัดเจนในภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมากนัก นอกจากนี้ระดับความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลจากปัจจัยการจัดการให้บริการจัดเก็บขยะหมู่บ้านวากัฟพบว่า มีความความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน คือ ด้านการรายงาน(r=0.730)ด้านประสานงานและสั่งการ(r=0.686) ด้านการบริหารบุคคล (r=0.600) ส่วนด้านที่มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลางมีอยู่ 4 ด้าน คือ ด้านการวางแผนการให้บริการ (r=0.602) ด้านโครงสร้าง(r=0.577) ด้านการใช้งบประมาณ (r=0.577) และด้านการควบคุมดำเนินงาน (r=0.471) อย่างมีนัยยะสำคัญ 0.05 คำสำคัญ การจัดการให้บริการ หน่วยจัดเก็บขยะ ประชาชนในหมู่บ้านวากัฟ ...

 • อ่านต่อ

  ปี: 2560
  ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน : ฐชภง พงษ์นุช
  การจัดการให้บริการจัดเก็บขยะแก่หมู่บ้านวากัฟของหน่วยงานจัดเก็บขยะองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ The Waste Storage Service Management to Vagraph Village of Waste Storage Service Section , Bang Plee Sub District Organization, Amphur Bang Plee, Samut Prakan District. ฐชภง พงษ์นุช* ดร. ฐิตาภรณ์ ภูบุญบุตร** บทคัดย่อ วัตถุประสงค์การศึกษานี้เพื่อ สำรวจสภาพ ปัญหา อุปสรรคการให้บริการจัดเก็บขยะที่เป็นอยู่ วิเคราะห์และ เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการให้บริการจัดเก็บขยะกับปัจจัยทั่วไป และเสนอแนะแนวทางการ ให้บริการจัดเก็บขยะ ที่มีประสิทธิผลแก่หมู่บ้านวากัฟขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ งานวิจัยนี้เป็นแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)และปริมาณ(Quantitative Research) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีเค้าโครงกับผู้บริหาร และพนักงานหน่วยจัดเก็บขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการจำนวน 4 คน แบบสอบถามจำนวน 136 ชุดกับลูกบ้านหมู่บ้านวากัฟด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าt-test, F-test, One way ANNOVA และ ค่าสหสัมพันธ์เพียรสัน(r) ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาการให้บริการจัดเก็บขยะ ตามหลักการให้บริการจัดเก็บ 7 ด้านพบว่า มีปัญหามากใน 3 ด้าน คือ เจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานที่ทำอยู่ ไม่ยอมรับข้อเสนอและให้ความร่วมมือกับหัวหน้าในการดำเนินการพัฒนาวิธีการและขั้นตอนการเข้าจัดเก็บขยะให้หมู่บ้านวากัฟเท่าที่ควร และด้านอื่นๆอีก 4 ด้าน ไม่ว่าด้านการจัดโครงสร้างและตำแหน่งงานในหน่วย ด้านการควบคุมงาน ด้านการเขียนรายงาน และด้านการได้รับงบประมาณอยู่ในระดับปานกลางส่วนความคิดเห็นทั้งของผู้ให้บริการละรับบริการการดำเนินงาให้บริการจัดเก็บขยะหมู่บ้านวากัฟพบว่าโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อการให้บริการจัดเก็บขยะของผู้ให้บริการและผู้รับบริการอยู่ในระดับปานกลาง และปัญหาการจัดการให้บริการจัดเก็บขยะคณะ กรรมการหมู่บ้านและคนในหมู่บ้านคือการไม่มีข้อมูลการให้บริการจัดเก็บขยะเท่าที่ควร และยังไม่ชัดเจนในภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมากนัก นอกจากนี้ระดับความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลจากปัจจัยการจัดการให้บริการจัดเก็บขยะหมู่บ้านวากัฟพบว่า มีความความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน คือ ด้านการรายงาน(r=0.730)ด้านประสานงานและสั่งการ(r=0.686) ด้านการบริหารบุคคล (r=0.600) ส่วนด้านที่มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลางมีอยู่ 4 ด้าน คือ ด้านการวางแผนการให้บริการ (r=0.602) ด้านโครงสร้าง(r=0.577) ด้านการใช้งบประมาณ (r=0.577) และด้านการควบคุมดำเนินงาน (r=0.471) อย่างมีนัยยะสำคัญ 0.05 คำสำคัญ การจัดการให้บริการ หน่วยจัดเก็บขยะ ประชาชนในหมู่บ้านวากัฟ ...

 • อ่านต่อ

  ปี: 2560
  ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน : ปนัดดา ราบเรียบ
  การปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร...

 • อ่านต่อ

  ปี: 2560
  ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน : วรินทร์พร พูลสวัสดิ์
  การมีส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ้วอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ...

 • อ่านต่อ

  ปี: 2560
  ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน : วรินทร์พร พูลสวัสดิ์
  การมีส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ...

ก่อนหน้า | of 172 | ถัดไป