ประวัติความเป็นมา

ด้วยเจตนารมณ์ อันแนวแน่ของคณะผู้ก่อตั้ง นำโดย ดร.พรชัย อรัณยกานนท์  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้นำด้านการศึกษา และที่ปรึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อก่อตั้งหลักสูตรการเรียนการสอนที่พัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นทรัพยากรทางบุคลากรให้แก่ประเทศต่อไป รวมทั้งส่งเสริมให้มีการขยายโอกาสทางการศึกษา โดยใช้สิทธิเสรีภาพในการเลือกศึกษาและการประกอบอาชีพ จึงก่อตั้งคณะนิติศาสตร์ขึ้น    คณะนิติศาสตร์ ตั้งอยู่ในอาคารทองสุข วิทยาลัยทองสุข 99/79 ถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ชั้น 2 ได้รับการอนุมัติให้เปิดดำเนินการเมื่อปีพุทธศักราช 2543 และได้จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2543  และได้รับอนุมัติให้ปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ปีพุทธศักราช 2552 และได้จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จนถึงปัจจุบัน