กิจกรรม

โครงการดูงานศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

โครงการดูงานศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยทองสุขได้นำ นักศึกษาไปดูงาน ที่ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง