กิจกรรม

คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการสานสัมพันธ์ภายใต้ชื่อ“นิติศาสตร์สัมพันธ์ด้วยฮักจึงจัดให้” วันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 เวลา 08.30 – 22.00 น. ณ ลานสนามบาสเกตบอล วิทยาลัยทองสุข

 

คณะนิติศาสตร์โดยมีคณะบริหารธุรกิจ คณะนิเทศศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตทวีวัฒนา

จัดโครงการสานสัมพันธ์ภายใต้ชื่อ“นิติศาสตร์สัมพันธ์ด้วยฮักจึงจัดให้”

วันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 – 22.00 น.

ณ ลานสนามบาสเกตบอล วิทยาลัยทองสุข

------------------------------------

                   ด้วยคณะนิติศาสตร์วิทยาลัยทองสุข ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมด้านการผลิตบัณฑิตจึงหารือร่วมกับคณะวิชาต่างๆ โดยคณะนิติศาสตร์เป็นแกนนำ ในการจัดให้มีโครงการสานสัมพันธ์ภายใต้ชื่อ “นิติศาสตร์สัมพันธ์ด้วยฮักจึงจัดให้” ประจําปี 2557 ภายใต้ความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดี มีภาวะความเป็นผู้นำ มีกติกา รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมีวินัยระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์และบุคลากรฝ่ายสนับสนุนของวิทยาลัยทองสุข โดยมีวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ดังนี้

1.    เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกอย่างเป็นทางการ

2.    เพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดี มีภาวะความเป็นผู้นำ มีกติกา รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมีวินัย ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ บุคลากรฝ่ายสนับสนุนของวิทยาลัยทองสุข

3.    เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีเวทีการแสดงออกด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยแก่ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ บุคลากรฝ่ายสนับสนุนของวิทยาลัยทองสุข สืบสานวัฒนธรรม อาทิเช่น การบายศรีสู่ขวัญ และการรำอวยพรย้อนยุค

4.     เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกความผูกพันอันดีรักสถาบันของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ บุคลากรฝ่ายสนับสนุนของวิทยาลัยทองสุข ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรมสันทนาการ กีฬา ในการละลายพฤติกรรมและสร้างความพร้อมด้านสุขภาพและอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงห่างไกลยาเสพติด

5.    เพื่อเป็นการเชิดชูศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่ทำคุณประโยชน์สร้างชื่อเสียงแก่คณะวิชานิติศาสตร์และคณะวิชาต่างๆ