กิจกรรม

ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษามหาราช

โครงการถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษามหาราช

วันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2557

 

                                                วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2557  ณ โรงพยาบาลศิริราช


       เนื่องในวโรกาสปีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษามหาราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชมหาราช องค์พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ในวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งนับเป็นปีที่พสกนิกรชาวไทยทั่วทั้งประเทศต่างสำนึกในพระ...มหา กรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ในพระราชกรณียกิจอเนกอนันต์ที่พระองค์ทรง ทุ่มเทพระวรกายมาโดยตลอดนับแต่ทรงเสด็จเถลิงถวัลย์ครองสิริราชสมบัติมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2489 โดยมีพระบรมราโชวาทพระราชแก่พสกนิกรที่รอเข้าเฝ้าชื่นชมพระบารมีเป็นปฐมบรม ราชโองการว่า เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนับแต่นั้นมาพระองค์ทรงครองทศพิธราชธรรมพระราชทานแนวพระราชดำริต่างๆ ขจัดปัญหาสารทุกข์ของพสกนิกรในพระองค์ทั่วทั้งประเทศจนประชาชนมีความร่มเย็น เป็นสุขมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน พระมหากรุณาธิคุณอันสุดจะพรรณนาของพระองค์ยังความซาบซึ้งต่อมวลพสกนิกรทุก หมู่เหล่า ดังนั้นเนื่องในวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเจริญพระชนมายุ 87 พรรษาเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี เครือข่ายมหาชนชาวสยาม นำโดยกลุ่มองค์กรนิสิตนักศึกษาคณะนิติศาสตร์วิทยาลัยทองสุข จึงได้พร้อมใจจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว