กิจกรรม

10 ธันวาคม 2557

           คณะนิติศาสตร์ได้ร่วมวางพานประดับ
พระราชพิธีฉลองวันพระราชทานวันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันพุธที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต