กิจกรรม

11 กุมภาพันธ์ 2558

ด้วยคณะนิติศาสตร์วิทยาลัยทองสุขโดยคณะกรรมการนักศึกษาร่วมกับศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทองสุข จังหวัดสมุทรปราการ ได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส  ให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพในสังคม

         การนี้คณะนิติศาสตร์วิทยาลัยทองสุขโดยคณะกรรมการนักศึกษาร่วมกับศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทองสุข จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 40 คน จึงจัดให้มีโครงการจิตอาสาแบ่งปันความสุขให้น้องเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความรับผิดชอบด้านคุณธรรมจริยธรรมต่อสังคมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม มีจิตเสียสละช่วยเหลือเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีถวายแด่พ่อหลวง เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 88 พรรษา ในวันพุธที่  11  กุมภาพันธ์ 2558  เวลา  08.30-16.30  น.