กิจกรรม

28 มกราคม 2558

ด้วยคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยทองสุข ได้นำคณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า จำนวน 25 คน   เข้าศึกษาดูงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางกฎหมาย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และการเรียนรู้นอกห้องเรียนทางด้านวิชาการแก่นักศึกษาประกอบกับให้นักศึกษาได้เห็นภาพการปฏิบัติงานจริง  ทั้งด้านแผนการดำเนินงาน  ลักษณะการทำงาน  รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

ทั้งนี้คณะนิติศาสตร์  วิทยาลัยทองสุข เล็งเห็นว่า เรือนจำกลางบางขวางเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งต่อการศึกษาในสาขาวิชานิติศาสตร์ที่นักศึกษาสมควรจะได้ศึกษาถึงความสำคัญ และกระบวนการขั้นตอนหลังจากมีคำพิพากษาคดีเสร็จเด็ดขาด  อาทิ การควบคุมผู้ต้องขังชายที่คดีเสร็จเด็ดขาดหรืออยู่ระหว่างอุทธรณ์ ฎีกาที่มีกำหนดโทษตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไปถึงประหารชีวิต โดยรับผู้ต้องขังจากเรือนจำ และทัณฑสถานทั่วประเทศ  การให้การศึกษาอบรม และฝึกวิชาชีพ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่ผู้ต้องขังตามที่กฎหมายกำหนด  การให้สวัสดิการและการสงเคราะห์รวมทั้งดูแลสุขภาพอนามัยผู้ต้องขัง การดำเนินการประหารชีวิต เป็นต้น ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาสังเคราะห์ เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม ทั้งนี้จึงได้จัดโครงการนำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานในวันพุธที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น.