กิจกรรม

วันที่ 17-18 ธันวาคม 2560

    โครงการสัมมนาจิตอาสาพัฒนาชนบท (CSR) คณะนิติศาสตร์ ณ จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความรับผิดชอบทางด้านคุณธรรม จริยธรรม มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง มีความรู้ มีจิตอาสา ตลอดจนเป็นการฝึกผู้นำในการทำความดีช่วยเหลือและบำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างแท้จริง (คลิกดูกิจกรรม)