บุคคลากร

คณบดี

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

นางสาวจิรวรรณ ทองพายัพ

อาจารย์ประจำ

นายอาทร เจริญคัมภีร์

่อาจารย์ประจำ

นายวุฒิกรเดช สามงามยา

อาจารย์ประจำ

นางสาววิชนันท์ เสริมพงค์สุรภา

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ณัฏฐพล จำปาศรี

อาจารย์ประจำ

คณะกรรมการกำกับมาตรฐานคณะนิติศาสตร์

อาจารย์สุวัฒน์ วรรธนะหทัย

ประธานคณะกรรมการ

รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์

กรรมการ

รองศาสตราจารย์เรืองยศ แสนภักดี

กรรมการ

อาจารย์รชฏ เจริญฉ่ำ

กรรมการ

ดร.ธีรพล กาญจนากาศ

กรรมการและเลขานุการ