ปรัชญา วัตถุประสงค์

ปรัชญา
   

      “มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ ประพฤติตนอยู่ในกรอบจรรยาบรรณและจริยธรรม ทางกฎหมาย รับผิดชอบในวิชาชีพ”  ภายใต้หลักการคุณธรรม และจริยธรรม โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้และการพัฒนาการเรียน การสอนอย่างมีมิติ และบูรณาการ   

ปณิธาน

     เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อต้องการผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญทางด้าน กฎหมาย   มีศักยภาพและทักษะด้านเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อรองรับกับระบบเศรษฐกิจที่กำลังเจริญก้าวหน้าไปสู่ระบบสากล คณะนิติศาสตร์จึงได้มีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะดำรงความเป็นเลิศทางวิชาการ  เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคม  และเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ  โดยมุ่งสร้างบัณฑิตให้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ เทคโนโลยี และภาษา อีกทั้งยังปลูกฝังให้บัณฑิต เป็นผู้มีคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรมอันดีงาม เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสืบต่อไป

วิสัยทัศน์

    มุ่งมั่นและส่งเสริมเพื่อผลิตบัณฑิตด้านกฎหมายที่มีความรู้ควบคู่คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้เป็นทรัพยากรสำคัญในการพัฒนาสังคม และประเทศ

  พันธกิจ
   1.  ด้านการจัดการศึกษา
 
    คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยทองสุข มุ่งเน้นพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสม  ทันสมัยได้มาตรฐาน  ประสานความร่วมมือกับองค์กรภายในและภายนอกเพื่อนำความรู้สู่ผู้เรียน และถ่ายทอดสู้สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
 
  2.  ด้านการวิจัย
 
     คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยทองสุข รับและสนองนโยบายของวิทยาลัยในการส่งเสริมให้บุคลากรทั้งอาจารย์ผู้สอน และสายสนับสนุน พัฒนาการเรียนการสอนโดยสนับสนุนด้านการวิจัย  เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในด้านกฎหมายเพื่อสนองตอบต่อความต้องการในการนำไปพัฒนาองค์กร ประเทศชาติ และพัฒนาหลักสุตร อยู่ตลอดเวลา
 
  3.  ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม
 
 คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยทองสุข สนับสนุนการเรียนรู้กฎหมายพื้นฐาน กฎหมายเฉพาะทาง ทั้งนี้เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน และมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้ออกสู้สังคม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 
  4.  ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
 คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยทองสุข ส่งเสริม  สนับสนุน ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เพื่อเป็นการปลูกฝังและดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และคุณค่าความเป็นไทยไทย
 
  5.  ด้านการบริหารจัดการ
 
         คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยทองสุข พัฒนาระบบบริหารจัดการของคณะโดยใช้หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล