ข้อมูลทั่วไป

  คณะนิติศาสตร์ ตั้งอยู่ในอาคารทองสุข วิทยาลัยทองสุข 99/79 ถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ชั้น 2 ได้รับการอนุมัติให้เปิดดำเนินการเมื่อปีพุทธศักราช 2543 และได้จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2543  และได้รับอนุมัติให้ปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ปีพุทธศักราช 2552 และได้จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จนถึงปัจจุบัน