โครงสร้างหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
 ภาษาไทย หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
 ภาษาอังกฤษ Bachelor of Laws Program
ชื่อปริญญา
 ภาษาไทย นิติศาสตรบัณฑิต
 ชื่อย่อ  น.บ.
 ภาษาอังกฤษ Bachelor of Laws
 ชื่อย่อ  LL.B.

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหลักสูตรรวมตลอดหลักสูตร  137  หน่วยกิต  ประกอบด้วย
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                    30   หน่วยกิต

 1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                   6   หน่วยกิต
 1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                    9   หน่วยกิต
 1.3 กลุ่มวิชาภาษา                            9   หน่วยกิต
 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  6   หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ     101  หน่วยกิต
 2.1 วิชาบังคับ                                86  หน่วยกิต
 2.2 วิชาเอกเลือก                            15  หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                         6   หน่วยกิต
  รวม                            137               หน่วยกิต