แผนการเรียน

 

ชั้นปีที่ ภาคการ ศึกษาที่ รหัสวิชา                                      ชื่อวิชา หน่วยกิต
    1      1 0101102 0103101 0103102 0102103 0104103 0410101 อารยธรรมตะวันออกและตะวันตก ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ 1         ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป 3 (3-0-6) 3 (3-0-6) 3 (3-0-6) 3 (3-0-6) 3 (3-0-6) 3 (3-0-6)
      รวมหน่วยกิต     18
 
      2 0103103 0102101 0104101 0101101 0105101 0401201 ภาษาอังกฤษ 2 จิตวิทยาสังคมทั่วไป มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม คุณธรรมกับชีวิต สุขภาพและการออกกำลังกาย กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย นิติกรรมและสัญญา 3 (3-0-6) 3 (3-0-6) 3 (3-0-6) 3 (3-0-6) 1 (0-3-1) 3 (3-0-6)
      รวมหน่วยกิต     16
    
ชั้นปีที่ ภาคการ ศึกษาที่ รหัสวิชา                                      ชื่อวิชา หน่วยกิต
    2      1 0103201 0401202 0401203   0401204   0401205 0401207 การใช้ภาษาอังกฤษ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ละเมิดจัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์ และที่ดิน กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป กฎหมายมหาชน 3 (3-0-6) 3 (3-0-6) 3 (3-0-6)   3 (3-0-6)   3 (3-0-6) 3 (3-0-6)
      รวมหน่วยกิต     18
 
      2 0401206 0401208 0401209 0401210 0401211 04022xx กฎหมายอาญา 2 เอกเทศสัญญา 1 เอกเทศสัญญา 2 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ค้ำประกัน จำนอง จำนำ กฎหมายรัฐธรรมนูญ และสถาบันการเมือง วิชาเลือกตามที่สาขาวิชาเสนอ 3 (3-0-6) 3 (3-0-6) 3 (3-0-6) 2 (2-0-4) 3 (3-0-6) 3 (3-0-6)
      รวมหน่วยกิต     17
     
ชั้นปีที่ ภาคการ ศึกษาที่ รหัสวิชา                                      ชื่อวิชา หน่วยกิต
    3      1 0401301 0401302 0401303 0401304 0401305 0401306 04023xx กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงิน กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาปกครอง พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบศาลยุติธรรม กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 วิชาเลือกตามที่สาขาวิชาเสนอ 3 (3-0-6) 3 (3-0-6) 3 (3-0-6) 3 (3-0-6) 2 (2-0-4) 3 (3-0-6) 2 (2-0-4)
      รวมหน่วยกิต     19
 
      2 0401308 0401309 0401310 0401311 0401307 0401312 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย กฎหมายพยานหลักฐาน กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง และ แผนกคดีบุคคล 3 (3-0-6) 2 (2-0-4) 3 (3-0-6) 3 (3-0-6) 3 (3-0-6) 3 (3-0-6)
      รวมหน่วยกิต     17
 
   
ชั้นปีที่ ภาคการ ศึกษาที่ รหัสวิชา                                      ชื่อวิชา หน่วยกิต
    4      1 0401402 0401403 0401404 0401405 04024xx 04024xx กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา หลักวิชาชีพนักกฎหมาย กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 วิชาเลือกตามที่สาขาวิชาเสนอ วิชาเลือกตามที่สาขาวิชาเสนอ 3 (3-0-6) 3 (3-0-6) 2 (2-0-4) 3 (3-0-6) 3 (3-0-6) 3 (3-0-6)
      รวมหน่วยกิต     17
 
      2 0410405 กฎหมายภาษีอากร 3 (3-0-6)
    0401406 กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ 3 (3-0-6)
    04024xx วิชาเลือกตามที่สาขาวิชาเสนอ 2 (2-0-4)
    04024xx วิชาเลือกตามที่สาขาวิชาเสนอ 2 (2-0-4)
      รวมหน่วยกิต     10