ประกันคุณภาพการศึกษาปี 2556

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์  และแผนดำเนินการ
เอกสารประกอบ นต.1.1-01 
เอกสารประกอบ นต.1.1-02
เอกสารประกอบ นต.1.1-03
เอกสารประกอบ นต.1.1-04
เอกสารประกอบ นต.1.1-05
เอกสารประกอบ นต.1.1-06
เอกสารประกอบ นต.1.1-07
เอกสารประกอบ นต.1.1-08
เอกสารประกอบ นต.1.1-09
เอกสารประกอบ นต.1.1-10
เอกสารประกอบ นต.1.1-11
เอกสารประกอบ นต.1.1-12
เอกสารประกอบ นต.1.1-13
เอกสารประกอบ นต.1.1-14
เอกสารประกอบ นต.1.1-15
เอกสารประกอบ นต.1.1-16
 


องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

เอกสารประกอบ นต.2.1-01 
เอกสารประกอบ นต.
2.1-02
เอกสารประกอบ นต.2.1-03
เอกสารประกอบ นต.2.1-04
เอกสารประกอบ นต.2.1-05
เอกสารประกอบ นต.2.1-06
เอกสารประกอบ นต.2.
1-07
เอกสารประกอบ นต.2.1-08
เอกสารประกอบ นต.2.1-09
เอกสารประกอบ นต.2.1-10

เอกสารประกอบ นต.2.1-11
เอกสารประกอบ นต.2.
1-12
เอกสารประกอบ นต.2.
1-13
เอกสารประกอบ นต.2.1-14
เอกสารประกอบ นต.2.1-15
เอกสารประกอบ นต.2.
1-16


เอกสารประกอบ นต.2.2-01

เอกสารประกอบ นต.2.3
-01

เอกสารประกอบ นต.2.4-01
เอกสารประกอบ นต.2.4-02
เอกสารประกอบ นต.2.4-03
เอกสารประกอบ นต.2.4-04
เอกสารประกอบ นต.2.4-05
เอกสารประกอบ นต.2.4-06
เอกสารประกอบ นต.2.4-07
เอกสารประกอบ นต.2.4-08
เอกสารประกอบ นต.2.4-09
เอกสารประกอบ นต.2.4-11
เอกสารประกอบ นต.2.4-12
เอกสารประกอบ นต.2.4-13
เอกสารประกอบ นต.2.4-14
เอกสารประกอบ นต.2.4-17

เอกสารประกอบ นต.2.5-01
เอกสารประกอบ นต.2.5-02
เอกสารประกอบ นต.2.5-04
เอกสารประกอบ นต.2.5
-05
เอกสารประกอบ นต.2.5-06
เอกสารประกอบ นต.2.5-07
เอกสารประกอบ นต.2.5-08
เอกสารประกอบ นต.2.5-09
เอกสารประกอบ นต.2.5-10
เอกสารประกอบ นต.2.5-11

เอกสารประกอบ นต.2.5-13
เอกสารประกอบ นต.2.5-14
เอกสารประกอบ นต.2.5-15
เอกสารประกอบ นต.2.5-16

เอกสารประกอบ นต.2.6-01
เอกสารประกอบ นต.2.6-02
เอกสารประกอบ นต.2.6-03
เอกสารประกอบ นต.2.6-04
เอกสารประกอบ นต.2.6-06
เอกสารประกอบ นต.2.6-08
เอกสารประกอบ นต.2.6-09
เอกสารประกอบ นต.2.6-10
เอกสารประกอบ นต.2.6
-11
เอกสารประกอบ นต.2.6-12
เอกสารประกอบ นต.2.6-13
เอกสารประกอบ นต.2.6-14

เอกสารประกอบ นต.2.7-01
เอกสารประกอบ นต.2.7-02
เอกสารประกอบ นต.2.7-03
เอกสารประกอบ นต.2.7-04
เอกสารประกอบ นต.2.7-05
เอกสารประกอบ นต.2.7-06
เอกสารประกอบ นต.2.7-07
เอกสารประกอบ นต.2.7-08
เอกสารประกอบ นต.2.7-09
เอกสารประกอบ นต.2.7-10
เอกสารประกอบ นต.2.7-11

เอกสารประกอบ นต.2.7-12
เอกสารประกอบ นต.2.7-13
เอกสารประกอบ นต.2.7-14
เอกสารประกอบ นต.2.7-15
เอกสารประกอบ นต.2.7-16
เอกสารประกอบ นต.2.7-17
เอกสารประกอบ นต.2.7-18
เอกสารประกอบ นต.2.7-19
เอกสารประกอบ นต.2.7-20
เอกสารประกอบ นต.2.7-21
เอกสารประกอบ นต.2.7-22
เอกสารประกอบ นต.2.7-23
เอกสารประกอบ นต.2.7-24
เอกสารประกอบ นต.2.7-25
เอกสารประกอบ นต.2.7
-26
เอกสารประกอบ นต.2.7-27
เอกสารประกอบ นต.2.7-28
เอกสารประกอบ นต.2.7-29
เอกสารประกอบ นต.2.7-30

เอกสารประกอบ นต.2.7-31

เอกสารประกอบ นต.2.8-01
เอกสารประกอบ นต.2.8-02
เอกสารประกอบ นต.2.8-03
เอกสารประกอบ นต.2.8-04
เอกสารประกอบ นต.2.8-05
เอกสารประกอบ นต.2.8-06
เอกสารประกอบ นต.2.8-07
เอกสารประกอบ นต.2.8
-08
เอกสารประกอบ นต.2.8-09
เอกสารประกอบ นต.2.8-10
เอกสารประกอบ นต.2.8-11
เอกสารประกอบ นต.2.8-12
เอกสารประกอบ นต.2.8
-13
เอกสารประกอบ นต.2.8-14
เอกสารประกอบ นต.2.8-15


องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
 
เอกสารประกอบ นต.3.1-01
เอกสารประกอบ นต.3.1-02
เอกสารประกอบ นต.3.1-03
เอกสารประกอบ นต.
3.1-04

เอกสารประกอบ นต.3.1-05
เอกสารประกอบ นต.3.1-06
เอกสารประกอบ นต.3.1-07
เอกสารประกอบ นต.3.1-09

เอกสารประกอบ นต.3.1-10
เอกสารประกอบ นต.3.1-11
เอกสารประกอบ นต.3.1-12
เอกสารประกอบ นต.3.1-13
เอกสารประกอบ นต.3.1-14
เอกสารประกอบ นต.3.1-15
เอกสารประกอบ นต.3.1-16
เอกสารประกอบ นต.3.1-17
เอกสารประกอบ นต.3.1-18
เอกสารประกอบ นต.3.1-19
เอกสารประกอบ นต.3.1-20
เอกสารประกอบ นต.3.1-21
เอกสารประกอบ นต.3.1-22
เอกสารประกอบ นต.3.1-23

เอกสารประกอบ นต.3.1-24
เอกสารประกอบ นต.3.1-25
เอกสารประกอบ นต.
3.1-26
เอกสารประกอบ นต.3.1-27
เอกสารประกอบ นต.3.1-28
เอกสารประกอบ นต.3.1-29
เอกสารประกอบ นต.3.1-30
เอกสารประกอบ นต.3.1-31
เอกสารประกอบ นต.3.1-32
เอกสารประกอบ นต.3.1-33
เอกสารประกอบ นต.3.1-34
เอกสารประกอบ นต.3.2-01
เอกสารประกอบ นต.3.2-02
เอกสารประกอบ นต.3.2-03
เอกสารประกอบ นต.3.2-04
เอกสารประกอบ นต.3.2-05
เอกสารประกอบ นต.3.2-06
เอกสารประกอบ นต.
3.2-07
เอกสารประกอบ นต.3.2-08
เอกสารประกอบ นต.3.2-09
เอกสารประกอบ นต.3.2-10
เอกสารประกอบ นต.3.2-11
เอกสารประกอบ นต.3.2-12
เอกสารประกอบ นต.3.2-13
เอกสารประกอบ นต.3.2-14
เอ
กสารประกอบ นต.3.2-15
เอกสารประกอบ นต.3.2-16
เอกสารประกอบ นต.3.2-17

เอกสารประกอบ นต.3.2-19
เอกสารประกอบ นต.3.2-20
เอกสารประกอบ นต.3.2-21
เอกสารประกอบ นต.3.2-22
เอกสารประกอบ นต.3.2-23

เอกสารประกอบ นต.3.2-24
เอกสารประกอบ นต.3.2-25
เอกสารประกอบ นต.3.2-26
เอกสารประกอบ นต.3.2-27
เอกสารประกอบ นต.3.2-28
เอกสารประกอบ นต.3.2-29

เอกสารประกอบ นต.3.2-30
เอกสารประกอบ นต.3.2-31
เอกสารประกอบ นต.3.2-32

 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย

เอกสารประกอบ นต.4.1-01
เอกสารประกอบ นต.4.1-02
เอกสารประกอบ นต.4.1-03
เอกสารประกอบ นต.4.1-04
เอกสารประกอบ นต.4.1-05
เอกสารประกอบ นต.4.1-06
เอกสารประกอบ นต.4.1-07
เอกสารประกอบ นต.4.1-08
เอกสารประกอบ นต.4.1-09
เอกสารประกอบ นต.4.1-11
เอกสารประกอบ นต.4.1-12

เอกสารประกอบ นต.4.1-13
เอกสารประกอบ นต.4.1-14
เอกสารประกอบ นต.4.1-17

เอกสารประกอบ นต.4.2-01
เอกสารประกอบ นต.4.2-03
เอกสารประกอบ นต.4.2-04

องค์ประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแก่สังคม

เอกสารประกอบ นต.5.1-01 
เอกสารประกอบ นต.5.1-02
เอกสารประกอบ นต.5.1-03
เอกสารประกอบ นต.5.1-04
เอกสารประกอบ นต.5.1-05
เอกสารประกอบ นต.5.1-06
เอกสารประกอบ นต.5.1-07


เอกสารประกอบ นต.5.2-01
เอกสารประกอบ นต.5.2-02
เอกสารประกอบ นต.5.2-03
เอกสารประกอบ นต.5.2-04
เอกสารประกอบ นต.5.2-05
เอกสารประกอบ นต.5.2-06

เอกสารประกอบ นต.5.2-07

องค์ประกอบที่ 6  การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

เอกสารประกอบ นต.6.1-01
เอกสารประกอบ นต.6.1-02
เอกสารประกอบ นต.6.1-03
เอกสารประกอบ นต.6.1-04
เอกสารประกอบ นต.6.1-05
เอกสารประกอบ นต.6.1-06
เอกสารประกอบ นต.6.1-07

เอกสารประกอบ นต.6.1-08
เอกสารประกอบ นต.6.1-09
เอกสารประกอบ นต.6.1-10
เอกสารประกอบ นต.6.1-11
เอกสารประกอบ นต.6.1-12

เอกสารประกอบ นต.6.1-13
เอกสารประกอบ นต.6.1-14
เอกสารประกอบ นต.6.1-15
เอกสารประกอบ นต.6.1-16
เอกสารประกอบ นต.6.1-17
เอกสารประกอบ นต.6.1-18
เอกสารประกอบ นต.6.1-19
เอกสารประกอบ นต.6.1-20
เอกสารประกอบ นต.6.1-21

เอกสารประกอบ สมศ.10.1-01
เอกสารประกอบ สมศ.10.1-02
เอกสารประกอบ สมศ.10.1-03
เอกสารประกอบ สมศ.10.1-04
เอกสารประกอบ สมศ.10.1-05
เอกสารประกอบ สมศ.10.1-06
เอกสารประกอบ สมศ.10.1-07
เอกสารประกอบ สมศ.10.1-08
เอกสารประกอบ สมศ.10.1-09
เอกสารประกอบ สมศ.10.1-10
เอกสารประกอบ สมศ.10.1-11
เอกสารประกอบ สมศ.10.1-12
เอกสารประกอบ สมศ.10.1-13
เอกสารประกอบ สมศ.10.1-14

เอกสารประกอบ สมศ.11-01
เอกสารประกอบ สมศ.11-02
เอกสารประกอบ สมศ.11-03
เอกสารประกอบ สมศ.11-04
เอกสารประกอบ สมศ.11-05
เอกสารประกอบ สมศ.11-06
เอกสารประกอบ สมศ.11-07
เอกสารประกอบ สมศ.11-08
เอกสารประกอบ สมศ.11-09
เอกสารประกอบ สมศ.11-10
เอกสารประกอบ สมศ.11-11
เอกสารประกอบ สมศ.11-12
 
 
องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ

เอกสารประกอบ นต.7.1-01
เอกสารประกอบ นต.7.1-02
เอกสารประกอบ นต.7.1-03
เอกสารประกอบ นต.7.1-04
เอกสารประกอบ นต.7.1-05
เอกสารประกอบ นต.7.1-06
เอกสารประกอบ นต.7.1-07
เอกสารประกอบ นต.7.1-08
เอกสารประกอบ นต.7.1-09
เอกสารประกอบ นต.7.1-10
เอกสารประกอบ นต.7.1-11
เอกสารประกอบ นต.7.1-12

เอกสารประกอบ นต.7.1-13
เอกสารประกอบ นต.7.1-14
เอกสารประกอบ นต.7.1-15
เอกสารประกอบ นต.7.1-16
เอกสารประกอบ นต.7.1-17
เอกสารประกอบ นต.7.1-18
เอกสารประกอบ นต.7.1-19
เอกสารประกอบ นต.7.1-20
เอกสารประกอบ นต.7.1-21
เอกสารประกอบ นต.7.1-22
เอกสารประกอบ นต.7.1-23
เอกสารประกอบ นต.7.1-24
เอกสารประกอบ นต.7.1-25
เอกสารประกอบ นต.7.1-26
เอกสารประกอบ นต.7.1-27
เอกสารประกอบ นต.7.1-28


เอกสารประกอบ นต.7.2-01
เอกสารประกอบ นต.7.2-02
เอกสารประกอบ นต.7.2-03
เอกสารประกอบ นต.7.2-04
เอกสารประกอบ นต.7.2-05
เอกสารประกอบ นต.7.3-01
เอกสารประกอบ นต.7.3-02
เอกสารประกอบ นต.7.3-03
เอกสารประกอบ นต.7.3-04
เอกสารประกอบ นต.7.3-05
เอกสารประกอบ นต.7.4-01
เอกสารประกอบ นต.7.4-02
เอกสารประกอบ นต.7.4-03

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ

เอกสารประกอบ นต.8.1-01
เอกสารประกอบ นต.8.1-02
เอกสารประกอบ นต.8.1-03
เอกสารประกอบ นต.8.1-04

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

เอกสารประกอบ นต.9.1-01
เอกสารประกอบ นต.9.1-02
เอกสารประกอบ นต.9.1-03
เอกสารประกอบ นต.9.1-04
เอกสารประกอบ นต.9.1-05
เอกสารประกอบ นต.9.1-06
เอกสารประกอบ นต.9.1-07
เอกสารประกอบ นต.9.1-08
เอกสารประกอบ นต.9.1-09
เอกสารประกอบ นต.9.1-10
เอกสารประกอบ นต.9.1-11
เอกสารประกอบ นต.9.1-12
เอกสารประกอบ นต.9.1-13
เอกสารประกอบ นต.9.1-14
เอกสารประกอบ นต.9.1-15