งานประกันคุณภาพ ปี 2561

องค์ประกอบที่  1  การผลิตบัณฑิต 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
 
เอกสารหมายเลข 1.1-01
 

1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
 
เอกสารหมายเลข 1.2-01 
 

1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
 
 เอกสารหมายเลข 1.3-01

1.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
 
เอกสารหมายเลข 1.4-01

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 

เอกสารหมายเลข 1.5-1.1
เอกสารหมายเลข 1.5-1.2

เอกสารหมายเลข 1.5-1.3
เอกสารหมายเลข 1.5-1.4
เอกสารหมายเลข 1.5-1.5
เอกสารหมายเลข 1.5-1.6
เอกสารหมายเลข 1.5-2.1
เอกสารหมายเลข 1.5-3.1
เอกสารหมายเลข 1.5-4.1


1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 
เอกสารหมายเลข 1.6-1.1
เอกสารหมายเลข 1.6-1.3
เอกสารหมายเลข 1.6-1.4
เอกสารหมายเลข 1.6-2.3
เอกสารหมายเลข 1.6-2.4
เอกสารหมายเลข 1.6-3.2


องค์ประกอบที่  2  การวิจัย
 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
 
เอกสารหมายเลข 2.1-1.1
เอกสารหมายเลข 2.1-1.3
เอกสารหมายเลข 2.1-1.4
เอกสารหมายเลข 2.1-2.1
เอกสารหมายเลข 2.1-4.1
เอกสารหมายเลข 2.1-5.1

 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
   
 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
 
 
 

องค์ประกอบที่  3  การบริการวิชาการ
 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
 
เอกสารหมายเลข 3.1-1.1
เอกสารหมายเลข 3.1-1.2

เอกสารหมายเลข 3.1-2.2

เอกสารหมายเลข 3.1-2.3องค์ประกอบที่  4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 
4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 
เอกสารหมายเลข 4.1-1.1
 
เอกสารหมายเลข 4.1-1.4


องค์ประกอบที่  5  การบริหารจัดการ
 
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
  
เอกสารหมายเลข 5.1-1.1
  
เอกสารหมายเลข 5.1-1.2
 
เอกสารหมายเลข 5.1-1.3   
เอกสารหมายเลข 5.1-3.1
    
เอกสารหมายเลข 5.1-4.2
   
เอกสารหมายเลข 5.1-4.3
    
เอกสารหมายเลข 5.1-5.1
 

เอกสารหมายเลข 5.1-6.1
   
เอกสารหมายเลข 5.1-6.2
เอกสารหมายเลข 5.1-6.2
เอกสารหมายเลข 5.1-7.1
 


5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร
   
 เอกสารหมายเลข 5.2-01
   
 เอกสารหมายเลข 5.2-02
   
 เอกสารหมายเลข 5.2-03
  
 เอกสารหมายเลข 5.2-04
    
 เอกสารหมายเลข 5.2-05
  
 เอกสารหมายเลข 5.2-06
    ระดับหลักสูตร 


หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
 
 
เอกสารประกอบ  1.1
 
เอกสารประกอบ  1.2
เอกสารประกอบ  1.3
เอกสารประกอบ  1.4
เอกสารประกอบ  1.5 หมวดที่ 2 อาจารย์
 

เอกสารประกอบ  2-1
เอกสารประกอบ  2-2
เอกสารประกอบ  2-4
เอกสารประกอบ  2-5
เอกสารประกอบ  2-6
เอกสารประกอบ  2-8
เอกสารประกอบ  2-9
เอกสารประกอบ  2-11
เอกสารประกอบ  2-13หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต
 

เอกสารประกอบ  3-1
เอกสารประกอบ  3-2
เอกสารประกอบ  3-3
เอกสารประกอบ  3-4
เอกสารประกอบ  3-5
เอกสารประกอบ  3-7
เอกสารประกอบ  3-8
เอกสารประกอบ  3-9
เอกสารประกอบ  3-10
เอกสารประกอบ  3-11
เอกสารประกอบ  3-12
เอกสารประกอบ  3-13
เอกสารประกอบ  3-14
เอกสารประกอบ  3-15
เอกสารประกอบ  3-16
เอกสารประกอบ  3-17
เอกสารประกอบ  3-18
เอกสารประกอบ  3-19
เอกสารประกอบ  3-20
เอกสารประกอบ  3-21หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชา
 

เอกสารประกอบ  4-1
เอกสารประกอบ  4-2
เอกสารประกอบ  4-3
เอกสารประกอบ  4-4
เอกสารประกอบ  4-5
เอกสารประกอบ  4-6
เอกสารประกอบ  4-7
เอกสารประกอบ  4-8
เอกสารประกอบ  4-9   
เอกสารประกอบ4-10   เอกสารประกอบ 4-11
เอกสารประกอบ  4-12

เอกสารประกอบ  4-14
เอกสารประกอบ  4-15
เอกสารประกอบ  4-16
เอกสารประกอบ  4-20 หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
 

เอกสารประกอบ  5-1
เอกสารประกอบ  5-2