กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

International Programs

ปริญญาโท Master Degree

งานวิจัย Research

วารสาร

อ่านทั้งหมด


ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

การประชุมวิชาการครั้งที่ 1 / 2561  วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561   ห้อง109  วิทยาลัยทองสุข


วาระการประขุม ครั้งที่ 1

วาระที่ 1. 

 
1.1 คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมประชุมสัมมนา ภาคเรียนที่ 2/2560

1.2 การตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

1.3 การเข้าร่วมเสนอบทความ/งานวิจัย (ตั้งแต่ ม.ค. - ก.พ. - มี.ค. 2561)

1.4 วารสารวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน

1.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวิชาวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม


2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันพุธที่ 1 พ.ย.2560


วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง


3.1 แผนปฎิบัติการประจำปีการศีึกษา 2561

3.2 การรายงานผลการดำเนินงานของแผนปฎิบัติงาน ภาคการศึกษาที่ 1/2560

3.3 การรายงานการดำเนินงานของ

3.3.1 ฝ่ายกิจการนักศึกษา

3.3.2 ฝ่ายทะเบียน

3.3.3 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.3.4 ฝ่ายห้องสมุด

3.3.5 ฝ่ายอาคารสถานที่

3.3.6 ฝ่ายการเงิน


วาระที่ 4 เรื่องเสนอพิจารณา


4.1 การพิจารณาข้อสอบปลายภาค หมวดศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2/2560 จำนวน 10 รายวิชา

4.2 ปฎิทินการศึกษา / ปฎิทินวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561

4.3 การประเมินออนไลน์ของสำนักวิชาการและวางแผน

4.3.1 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

4.3.2 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาผู้เข้ารับบริการจากสำนักวิชาการและวางแผน

4.3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ สำนักวิชาการและวางแผน


วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ไม่มี)