งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ใบสมัครเรียน

งานวิจัย Research

วารสาร

อ่านทั้งหมด

หน่วยงาน-

งานกองทุนกู้ยืม


งานบริการนักศึกษาเกี่ยวกับ กยศ.


1. งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา   


    https://www.studentloan.or.th/th/home2. คุณลักษณะของนักศึกษากู้ยืม


     คุณลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)

     คุณลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)

3. แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562

 
      (คลิกดาวน์โหลด2562)


4. แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา ปีการศึกษา 2562

   
    
(คลิกดาวน์โหลด)