รายชื่อนักศึกษาKSP-BUNDIT

ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทองสุข

วารสาร

อ่านทั้งหมด

การติดต่อ และสมัครเรียน

หลักฐานการสมัครงาน

ผู้ที่สนใจ สามารถส่งใบสมัคร หรือรายละเอียดแนะนำตนเองมาที่

วิทยาลัยทองสุข เลขที่ 99/79 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพฯ 10170 โทรศัพท์ (Tel) : 0-2885-1421-4 โทรสาร (Fax) : 0-2885-1428


คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาโท มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

หลักสูตรปริญญาตรี 
มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง


หลักฐานประกอบการสมัครงาน (อย่างละ 1 ชุด)

     
- ใบสมัครงาน
     - สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน
     - สำเนาหลักฐานการศึกษา ได้แก่ Transcript และสำเนา ใบปริญญาบัตร
     - ภาพถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้วขึ้นไป (สีหรือขาวดำก็ได้ แต่ควรแต่งกายชุดสุภาพ)
     - สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางการทหาร (ถ้ามี)
     - สำเนาหนังสือรับรองการผ่านอบรม การทดสอบภาษา การผ่านงานหรือการฝึกงาน (ถ้ามี)
       ปล.เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกชุด (หลักฐานการสมัคร สามารถส่งทางไปรษณีย์, ส่ง Fax 
       หรือ Scan แล้วส่ง Mail มาได้ ในกรณีที่ไม่สะดวก สามารถนำเอกสารฉบับลงนามจริง
       มาในวันสัมภาษณ์ได้)

 
ดาวน์โหลดใบสมัครงาน (คลิก)