กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

International Programs

ปริญญาโท Master Degree

งานวิจัย Research

วารสาร

อ่านทั้งหมด


ข่าว คณะนิเทศศาสตร์

วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561

โครงการศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การนำทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ปราชญ์ชาวบ้าน ระบบนิเวศน์ มัคคุเทศก์น้อย 
โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ ณ สำนักงานเขตบางขุนเทียน ซึ่งได้รับความรู้เรื่องการนำทฤษฎีไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางด้วยรถจักรยานเพื่อชมระบบนิเวศน์ทะเลบางขุนเทียน
(คลิกดูกิจกรรม)